فراتاب-همایش http://www.faratab.com/category/145/ info@rsm.co.ir Wed, 22 May 19 23:48:20 +0430fa پنجمین دوره آموزش فشرده روزنامه نگاری حرفه ای http://www.faratab.com/news/9188/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C Wed, 10 Apr 19 02:33:49 +0430 پنجمین دوره آموزش فشرده روزنامه نگاری حرفه ای
از تنظیم خبر تا تکنیکهای تحلیل نویسی ژورنالیستی

]]>
کنفراس شبکه های هوشمند انرژی http://www.faratab.com/news/9031/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C Sun, 18 Nov 18 10:17:46 +0330 کنفراس شبکه های هوشمند انرژی

]]>
ترم پیشرفته کارگاه آموزش روزنامه نگاری حرفه ای http://www.faratab.com/news/8980/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C Thu, 01 Nov 18 16:23:16 +0330 ترم پیشرفته کارگاه آموزش روزنامه نگاری حرفه ای

]]>
کارگاه فشرده آموزش کاربردی روزنامه نگاری حرفه ای http://www.faratab.com/news/8932/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C- Sat, 29 Sep 18 04:25:38 +0330 کارگاه فشرده آموزش کاربردی روزنامه نگاری حرفه ای
از تنظیم خبر تا تکنیکهای تحلیل نویسی ژورنالیستی

]]>
کنفرانس جهانی مطالعات خاورمیانه، فرصتی برای هم اندیشی منطقه ای http://www.faratab.com/news/8858/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Wed, 25 Jul 18 18:21:16 +0430 کنفرانس جهانی مطالعات خاورمیانه، فرصتی برای هم اندیشی منطقه ای

]]>
نشست بررسی چشم اندازروابط اقتصادی ایران وعراق درافق۲۰۲۰ http://www.faratab.com/news/8853/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0 Mon, 23 Jul 18 21:54:22 +0430 نشست بررسی چشم اندازروابط اقتصادی ایران وعراق درافق۲۰۲۰

]]>
ترم پیشرفته مسترکلاس ژورنالیسم http://www.faratab.com/news/8202/%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85 Thu, 17 May 18 23:39:34 +0430 ترم پیشرفته مسترکلاس ژورنالیسم
گروه رسانه ای فراتاب مفتخر است تا سومین دوره کارگاههای حرفه ای خود در زمینه آموزش کاربردی روزنامه نگاری را در سطح پیشرفته برگزار کند.

]]>
نشست تخصصی بررسی روندهای پیش رو در عراق فردا http://www.faratab.com/news/8199/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7 Thu, 17 May 18 12:39:52 +0430 نشست تخصصی بررسی روندهای پیش رو در عراق فردا

]]>
نکاتی در مورد کارگاه مجازی مستر کلاس ژورنالیسم http://www.faratab.com/news/7684/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85 Tue, 17 Apr 18 11:15:02 +0430 نکاتی در مورد کارگاه مجازی مستر کلاس ژورنالیسم

]]>
مستر کلاس ژورنالیسم http://www.faratab.com/news/7658/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85 Sun, 15 Apr 18 06:24:33 +0430 مستر کلاس ژورنالیسم

]]>
ساخت مجتمع ایستگاهی مترو شهرآفتاب به عنوان یک بنای فاخر شهری http://www.faratab.com/news/7637/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C Tue, 10 Apr 18 20:20:27 +0430 ساخت مجتمع ایستگاهی مترو شهرآفتاب به عنوان یک بنای فاخر شهری

]]>
شهرآفتاب موفق ترین مجموعه کاری در شهرداری تهران در سال 96 http://www.faratab.com/news/7623/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-96 Sun, 08 Apr 18 20:50:35 +0430 شهرآفتاب موفق ترین مجموعه کاری در شهرداری تهران در سال 96

]]>
نشست نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات http://www.faratab.com/news/7490/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA Sun, 04 Mar 18 14:44:11 +0330 نشست نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات

]]>
نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات http://www.faratab.com/news/7460/%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA Wed, 21 Feb 18 13:25:50 +0330 نوعثمانیسم از قفقاز تا شامات

]]>
نشست «عراق پسا داعش؛ مسائل داخلی و خارجی پیش رو» http://www.faratab.com/news/7444/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%C2%AB%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%BE%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%D8%9B-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%C2%BB Tue, 20 Feb 18 15:10:37 +0330 نشست «عراق پسا داعش؛ مسائل داخلی و خارجی پیش رو»

]]>
فرهنگسرای فردوس میزبان نمایشگاه عکس «خنده‌های کنار چادر» http://www.faratab.com/news/7436/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%C2%AB%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%C2%BB Tue, 20 Feb 18 11:32:50 +0330 فرهنگسرای فردوس میزبان نمایشگاه عکس «خنده‌های کنار چادر»
فرهنگسرای فردوس مجموعه‌ای از آثار عکس رضا امیر از مناطق زلزله زده غرب کشور را با عنوان «خنده های کنار چتدر» در گالری شماره یک نگارخانه پردیسان به نمایش می‌گذارد.

]]>
کارگاه آموزش روزنامه نگاری تخصصی (ترم پیشرفته) http://www.faratab.com/news/7427/-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%28%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%29 Sun, 18 Feb 18 02:16:20 +0330  کارگاه آموزش روزنامه نگاری تخصصی (ترم پیشرفته)

]]>
نخستین همایش ملی گروس شناسی http://www.faratab.com/news/7403/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C Fri, 09 Feb 18 23:34:19 +0330 نخستین همایش ملی گروس شناسی
نخستین همایش ملی گروس‌شناسی به منظور واکاوی تاریخ، فرهنگ و ادبیات گروس و بررسی بسترها و راهکارهای توسعه آن در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه سال ۹۷ در بیجار برگزار می‌شود.

]]>
در اهمیت روزنامه نگاری تخصصی http://www.faratab.com/news/7379/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C Sun, 04 Feb 18 13:54:57 +0330 در اهمیت روزنامه نگاری تخصصی

]]>
کارگاه آموزش روزنامه نگاری تخصصی و برندسازی در شبکه های اجتماعی http://www.faratab.com/news/7372/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C Thu, 01 Feb 18 03:40:45 +0330 کارگاه آموزش روزنامه نگاری تخصصی و برندسازی در شبکه های اجتماعی

]]>
برگزاری مراسم معارفه مشاور امور بین الملل و رسانه ای مدیر شهرآفتاب http://www.faratab.com/news/7371/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Wed, 31 Jan 18 18:02:43 +0330 برگزاری مراسم معارفه مشاور امور بین الملل و رسانه ای مدیر شهرآفتاب

]]>
پایان نمایشگاه 100 چهره ورزشی توسط 100 نقاش http://www.faratab.com/news/7356/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-100-%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-100-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4 Sat, 27 Jan 18 02:49:44 +0330 پایان نمایشگاه 100 چهره ورزشی توسط 100 نقاش

]]>
کارگاه آموزش کابردی روزنامه نگاری تخصصی http://www.faratab.com/news/7203/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C Thu, 18 Jan 18 22:11:51 +0330 کارگاه آموزش کابردی روزنامه نگاری تخصصی
یادگیری اصول حرفه ای روزنامه نگاری، اهمیت ارتباط رسانه برای پژوهشگران، اساتید و ...، چگونگی فعالیت در رسانه های آنلاین، روزنامه نگاری در شبکه های اجتماعی و ... از جمله محورهای اصلی این کارگاه است

]]>
انتصاب اردشیر پشنگ به سمت مشاور روابط عمومی و امور بین الملل نمایشگاه شهر آفتاب http://www.faratab.com/news/7147/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Tue, 02 Jan 18 23:15:52 +0330 انتصاب اردشیر پشنگ به سمت مشاور روابط عمومی و امور بین الملل نمایشگاه شهر آفتاب
اردشیر پشنگ طی حکمی از طرف مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب به سمت مشاور مدیرعامل در امور روابط عمومی و امور بین الملل منصوب شد.

]]>
تبریکی به مناسبت انتخاب مدیریت جدید مجموعه شهر آفتاب http://www.faratab.com/news/6941/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Fri, 01 Dec 17 19:30:02 +0330 تبریکی به مناسبت انتخاب مدیریت جدید مجموعه شهر آفتاب

]]>
همایش ملی چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی http://www.faratab.com/news/6872/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%9B-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C--%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C Sun, 26 Nov 17 02:31:04 +0330 همایش ملی چیستی صلح؛ مبانی مفهومی- نظری و چشم اندازهای راهبردی

]]>
اولین دوره آموزش مبانی و اصول آینده پژوهی کاربردی http://www.faratab.com/news/6555/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C Wed, 23 Aug 17 02:31:22 +0430 اولین دوره آموزش مبانی و اصول آینده پژوهی کاربردی

]]>
کارگاه پیشرفته آموزش فن روزنامه نگاری در علوم سیاسی و روابط بین الملل http://www.faratab.com/news/6540/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Sun, 20 Aug 17 18:24:56 +0430 کارگاه پیشرفته آموزش فن روزنامه نگاری در علوم سیاسی و روابط بین الملل

]]>
رویکردی فرانسلی به آسیب‌های روانی تهاجم شیمیایی علیه کُردها http://www.faratab.com/news/6441/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Mon, 17 Jul 17 01:54:25 +0430 رویکردی فرانسلی به آسیب‌های روانی تهاجم شیمیایی علیه کُردها

]]>
همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت http://www.faratab.com/news/6367/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA- Mon, 26 Jun 17 15:36:57 +0430 همایش ملی بررسی و آسیب شناسی بمباران شیمیایی سردشت

]]>
زخم ابدی بر قلب سردشت http://www.faratab.com/news/6208/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA Sat, 27 May 17 15:23:18 +0430 زخم ابدی بر قلب سردشت

]]>
همایش بزرگ یاران روحانی در فضای مجازی http://www.faratab.com/news/6151/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C Wed, 10 May 17 20:46:54 +0430 همایش بزرگ یاران روحانی در فضای مجازی

]]>
کارگاه آموزش کاربردی فن روزنامه نگاری در علوم سیاسی و روابط بین الملل http://www.faratab.com/news/6146/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Tue, 09 May 17 00:13:23 +0430 کارگاه آموزش کاربردی فن روزنامه نگاری در علوم سیاسی و روابط بین الملل
یادگیری اصول حرفه ای روزنامه نگاری، اهمیت ارتباط رسانه برای پژوهشگران، اساتید و ...، چگونگی فعالیت در رسانه های آنلاین، روزنامه نگاری در شبکه های اجتماعی و ... از جمله محورهای اصلی این کارگاه است

]]>
بررسی آخرین تحولات عراق توسط سفیر آتی ایران در بغداد http://www.faratab.com/news/5851/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF Sun, 05 Mar 17 22:59:52 +0330 بررسی آخرین تحولات عراق توسط سفیر آتی ایران در بغداد
سردار ایرج مسجدی مشاور عالی سردار قاسم سلیمانی، در نشستی به بررسی آخرین تحولات سیاسی و امنیتی عراق در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه خواهد پرداخت

]]>
مراسم یادبود دو انفال تاریخی حلبچه و سردشت http://www.faratab.com/news/5848/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA Sun, 05 Mar 17 03:36:32 +0330 مراسم یادبود دو انفال تاریخی حلبچه و سردشت
سخنرانان این همایش عبارتند از اسعد اردلان، قطب الدین صادقی، عبدالله مهربان و اردشیر پشنگ. این همایش در روز سه شنبه در تهران برگزار می شود.

]]>
کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران http://www.faratab.com/news/5771/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 19 Feb 17 02:17:44 +0330 کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران
گروه جامعه شناسی دانشگده ادبیات دانشگاه تربیت مدرس کنفرانس جامعه شناسی تاریخی ایران را با تأکید بر آرا و اندیشه های پروفسور همایون کاتوزیان برگزار می کند.

]]>
احزاب در ایران کراهت دارند http://www.faratab.com/news/5727/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF Mon, 13 Feb 17 18:16:27 +0330 احزاب در ایران کراهت دارند
جامعه ما حزب را پذیرفته است اما حکمرانی حزبی نه در جامعه رایج است و نه نظام سیاسی از آن صحبت می‌کند. احزاب در کشور ما موتورهایی هستند که درگیر چرخ و دنده قدرت نمی‌شوند. احزاب در شرایط عدم حکمرانی حزبی رشد نمی‌کنند و تبدیل به یکی از عناصر اختلال خواهند شد.

]]>
نگاهی جامعه شناختی به کردستان: روایت کولبران http://www.faratab.com/news/5631/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%3A-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 01 Feb 17 22:36:32 +0330 نگاهی جامعه شناختی به کردستان: روایت کولبران
کولبران که از ضعیف ترین قشرهای کشور و ساکن در مناطق مرزی کردنشین در غرب کشور هستند، با مشقت های بسیاری برای کسب درآمد اندک مواجه هستند

]]>
یک دقیقه سکوت در کنفرانس توکیو به احترام مرگ چهار کولبر http://www.faratab.com/news/5578/%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%B1 Mon, 30 Jan 17 20:33:21 +0330 یک دقیقه سکوت در کنفرانس توکیو به احترام مرگ چهار کولبر
حاضرین در کنفرانس «خاورمیانه و آینده مساله کُرد» با دقیقه ای سکوت به مرگ دلخراش چهار کولبر کُرد واکنش نشان دادند.

]]>
برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای آتش نشان در شهر جوانرود http://www.faratab.com/news/5430/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF Fri, 27 Jan 17 22:36:13 +0330 برگزاری مراسم گرامیداشت شهدای آتش نشان در شهر جوانرود
روز دوشنبه پنجم بهمن ماه مراسمی با موضع پاسداشت و تکریم روحیه نوعدوستی و ایثار برای گرامیداشت شهدای آتش نشان حادثه ساختمان پلاسکو و نیز همدردی با بازماندگان آن حادثه در شهرجوانرود برگزار گردید.

]]>
کنفرانس بین المللی «بازنگری در امنیت دولت ها و انسجام ملی در خاورمیانه» http://www.faratab.com/news/5384/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%C2%AB%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%C2%BB Wed, 25 Jan 17 12:01:09 +0330 کنفرانس بین المللی «بازنگری در امنیت دولت ها و انسجام ملی در خاورمیانه»
کنفرانس بین المللی «بازنگری در امنیت دولتها و انسجام ملی در خاورمیانه» در دانشگاه دوشیشای ژاپن با حضور تنی چند از اساتید و پژوهشگران برجسته مسائل خاورمیانه روز جمعه برگزار می شود.

]]>
نمایشگاهی مملو از بازآفرینی و کارآفرینی http://www.faratab.com/news/5372/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C Wed, 25 Jan 17 00:54:56 +0330 نمایشگاهی مملو از بازآفرینی و کارآفرینی
نهم الی چهاردهم بهمن فرهنگسرای آفتاب میزبان خانم هایی خواهد بود که علاقه مند پوشاک اصیل و سنتی هستند. مهمترین ویژگی این پوشاک تلفیق سنت و مدرنیته است که در جوامع امروزی بسیار کارآمد است.

]]>
ایران و میراث هاشمی؛ تأملی آکادمیک بر کارنامه سیاسی آیت الله http://www.faratab.com/news/5338/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 Wed, 18 Jan 17 10:39:31 +0330 ایران و میراث هاشمی؛ تأملی آکادمیک بر کارنامه سیاسی آیت الله
نشست "ایران و میراث هاشمی؛ تأملی آکادمیک بر کارنامه سیاسی آیت الله" به همت انجمن علوم سیاسی ایران و با همکاری خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن مطالعات صلح ایران در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می شود.

]]>
نشست تخصصی روایت‌های کردی از تحولات منطقه http://www.faratab.com/news/5249/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87- Sun, 08 Jan 17 16:48:20 +0330 نشست تخصصی روایت‌های کردی از تحولات منطقه
دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، روز چهارشنبه بیست و دوم دی‌ماه، با حضور کارشناسان و صاحبنظران نشستی تخصصی با عنوان «روایت‌های کردی از تحولات منطقه» برگزار می کند.

]]>
«رسم فکر» با سخنرانی پروفسور قاسم افتخاری http://www.faratab.com/news/4830/%C2%AB%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%81%DA%A9%D8%B1%C2%BB-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C Sun, 04 Dec 16 00:59:01 +0330 «رسم فکر» با سخنرانی پروفسور قاسم افتخاری
ششمین دور فعالیت گروه روندهای فکری مرکز مطالعات خاورمیانه از این هفته آغاز خواهد شد

]]>
اولین همایش مشترک «گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان» http://www.faratab.com/news/4829/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%C2%AB%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%C2%BB Sat, 03 Dec 16 23:46:30 +0330 اولین همایش مشترک «گفتگوی فرهنگی ایران و افغانستان»

]]>
کارگاه خبرنویسی و تحلیل خبر در دانشگاه تربیت مدرس http://www.faratab.com/news/4674/-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3 Sat, 19 Nov 16 16:43:12 +0330  کارگاه خبرنویسی و تحلیل خبر در دانشگاه تربیت مدرس

]]>
آیین رونمایی از کتاب عملیات انفال در ترازوی حقوق بین الملل برگزار شد http://www.faratab.com/news/4619/-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 13 Nov 16 17:52:01 +0330  آیین رونمایی از کتاب عملیات انفال در ترازوی حقوق بین الملل برگزار شد
کتاب انفال کردستان عراق در ترازو حقوق بین الملل، تالیف شایان سیداحمدی با حضور اساتید حقوق بین الملل، پژوهشگران و طیف وسیعی از مخاطبان علاقمند، در کتابخانه ملی ایران رونمایی شد.

]]>
برنامه‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در هفته کتاب و کتابخوانی اعلام شدند http://www.faratab.com/news/4610/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 12 Nov 16 19:31:59 +0330 برنامه‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی در هفته کتاب و کتابخوانی اعلام شدند
برگزاری آیین روز کتاب و کتابخوانی و چند کارگاه و نشست، از جمله برنامه‌های هفته کتاب و کتابخوانی در کتابخانه ملی است.

]]>
برگزیدگان بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های معرفی شدند http://www.faratab.com/news/4607/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Sat, 12 Nov 16 19:05:15 +0330 برگزیدگان بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های معرفی شدند
شورای هماهنگی تشکل‌های مطبوعاتی در آیین اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها، غرفه‌ و رسانه‌های برتر این نمایشگاه را معرفی کرد.

]]>