فراتاب-اندیشه http://www.faratab.com/category/143/ info@rsm.co.ir Tue, 26 May 20 11:34:44 +0430fa فوکو؛ فیلسوف آرشیو http://www.faratab.com/news/11364/%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88 Sun, 24 May 20 13:39:11 +0430 فوکو؛ فیلسوف آرشیو
انسان مدرن در تصویر سکنا گزیده است.

]]>
فهم زیست جهان تروریست ها در کتاب «فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش» http://www.faratab.com/news/10441/%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB Mon, 23 Sep 19 12:53:28 +0330 فهم زیست جهان تروریست ها در کتاب «فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش»

]]>
تروریسم و تجارت مجرمانه، تهدید علیه امنیت منطقه ای http://www.faratab.com/news/9850/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C Wed, 28 Aug 19 10:02:16 +0430 تروریسم و تجارت مجرمانه، تهدید علیه امنیت منطقه ای

]]>
مصدق، نفت و مبارزه‌ای که فرجامش، کودتا بود http://www.faratab.com/news/9617/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF Mon, 19 Aug 19 13:35:27 +0430 مصدق، نفت و مبارزه‌ای که فرجامش، کودتا بود
یادداشتی به بهانه سالروز کودتای 28 مرداد

]]>
«فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش» در مقابله با تروریسم http://www.faratab.com/news/9355/-%C2%AB%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85 Mon, 29 Jul 19 22:53:37 +0430  «فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش» در مقابله با تروریسم
علی شهبازی

]]>
فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش http://www.faratab.com/news/9327/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4 Tue, 16 Jul 19 15:37:11 +0430 فراسوی سازمان و ایدئولوژی داعش

]]>
اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت‌های راهبردی آموزه‌های اسلام http://www.faratab.com/news/9262/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85 Fri, 28 Jun 19 09:57:59 +0430 اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت‌های راهبردی آموزه‌های اسلام

]]>
رخداد، سوژه و حقیقت http://www.faratab.com/news/9207/%D8%B1%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%88-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA Wed, 15 May 19 12:41:21 +0430 رخداد، سوژه و حقیقت

]]>
قدرت بی قدرتان http://www.faratab.com/news/9189/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 20 Apr 19 11:16:00 +0430 قدرت بی قدرتان
به تازگی در ایران مهم‌ترین و تأثیرگذارترین کتاب واسلاو هاول به نام «قدرت بی‌قدرتان» به قلم احسان کیانی‌خواه ترجمه و توسط نشر نو منتسر شده است. این کتاب دومین مورد از مجموعه دوم «تجربه و هنر زندگی» است که پس از «فلسفه تنهایی» روانه بازار کتاب شده است.

]]>
توسعه سیاسی و حاکمیت قانون http://www.faratab.com/news/9145/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 Fri, 08 Feb 19 16:43:10 +0330 توسعه سیاسی و حاکمیت قانون

]]>
الزامات زیست مسلمانی در قاره سبز http://www.faratab.com/news/9144/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D8%B2 Thu, 07 Feb 19 13:52:39 +0330 الزامات زیست مسلمانی در قاره سبز
با مواجهه با سيل مهاجرين مسلمان به اروپا در سالهاي اخير و بحران سوريه مسائل مسلمانان را بايد به دو گونه تفكيك كرد: ١.مسلمانان اروپايي و ساكن ، ٢. مسلمانان مهاجر.. هر دوگونه مستلزم شناخت منفكي از يكديگر هستند.

]]>
تأثیر فروید بر مارکوزه http://www.faratab.com/news/9139/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B2%D9%87 Sun, 03 Feb 19 18:32:30 +0330 تأثیر فروید بر مارکوزه
در این نوشته دیدگاه هربرت مارکوزه را در مورد زیگموند فروید بررسی کردم .مارکوزه و سایر فیلسوفان مکتب فرانکفورت به شدت از فروید تاثیر گرفته اند. نوشته زیر درباب اروس و تمدن نگاشته شده است که نوشتاری است، درباب فلسفه سیاسی.

]]>
مینیمالیسم سیاسی؛ یک ضرورت سیاستگذارانه http://www.faratab.com/news/9113/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%9B-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 24 Jan 19 14:38:37 +0330 مینیمالیسم سیاسی؛ یک ضرورت سیاستگذارانه
«کمترین بیشترین است!» این جمله شعار اصلی مینیمالیست هاست که در توصیف نگاه خود میگویند: Less is more.

]]>
سیاسی شدن اندیشۀ آلمانی در دهۀ 1790 http://www.faratab.com/news/9105/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%80-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%80-1790- Fri, 11 Jan 19 16:49:31 +0330 سیاسی شدن اندیشۀ آلمانی در دهۀ 1790
روشنگری، انقلاب و رومانتیسیسم؛ تکوین اندیشۀ سیاسی مدرن آلمانی: 1800-1790؛ فردریک بِیزر(قسمت 1)

]]>
الگوی ترکیبی و صلح کارآمد در ایرلند شمالی http://www.faratab.com/news/9099/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C Sun, 06 Jan 19 12:01:40 +0330 الگوی ترکیبی و صلح کارآمد در ایرلند شمالی
از الگوی صلح سازی هیبریدی یا ترکیبی که میان برینانیا و ایرلند شمالی به کار گرفته شد و به توافق «جمعه خوب» منجر شد با عنوان کارآمدترین الگوی صلح سازی در جهان یاد می شود. نوشتار حاضر به بررسی این الگوی صلح سازی می پردازد

]]>
چپ میانه و جهانی سازی http://www.faratab.com/news/9093/%DA%86%D9%BE-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C Sun, 30 Dec 18 14:56:45 +0330 چپ میانه و جهانی سازی
پس از وعده اجرای اصلاحات هم در فرانسه و هم در ساختار اتحادیه اروپا، رئیس جمهور امانوئل مکرون، هم اکنون مشغول بازسازی اعتماد عمومی است.با دنبال کردن یک برنامه اصلاحات تجارت محور، مکرون نیز به دامی افتاد که همه اصلاح طلبانه چپ میانه در آن می افتند.

]]>
گذار از دیپلماسی عمومی به بعد عمومی دیپلماسی http://www.faratab.com/news/9090/%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C Mon, 24 Dec 18 18:16:19 +0330 گذار از دیپلماسی عمومی به بعد عمومی دیپلماسی
به جریان افتادن پروسه یا پروژه ای موسوم به «جهانی شدن» که بواسطه شتاب تحولات تکنولوژیک بویژه در حوزه ارتباطات در طی چند دهه اخیر تقویت نیز شده است، آثار و تبعات متعددی بر مناسبات بین المللی و روابط بین الملل داشته است.

]]>
ملی گرایان جهان، متحد شوید! http://www.faratab.com/news/9055/%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF%21 Sun, 02 Dec 18 11:21:36 +0330 ملی گرایان جهان، متحد شوید!
اگرچه انترناسیونالیسم دست کم پس از انقلاب کبیر فرانسه برآیند چپ گرایی است، اما امروزه در جناح پوپولیست دست راستی و جنبش ملی گرایی مدرن نیز نقشی پارادوکسیکال ایفا می کند.

]]>
تأثیر نظریه ی مارکسیسم بر آثار و اندیشه نقاشانِ ایرانی http://www.faratab.com/news/9053/%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%90-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sat, 01 Dec 18 16:31:37 +0330 تأثیر نظریه ی مارکسیسم بر آثار و اندیشه نقاشانِ ایرانی

]]>
مجنونِ گمشده http://www.faratab.com/news/9023/%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D9%90-%DA%AF%D9%85%D8%B4%D8%AF%D9%87 Tue, 13 Nov 18 15:04:24 +0330 مجنونِ گمشده
احساس «گمشده مجنون» به وطن، همان گمشدۀ امروز ایران است. احساسی که در سایه آن می توان پرده های خودمحوری را از روی سیاست و مدیریت سیاسی کشور کنار زد و زخم های مشترک ایران و ایرانی را مبنایی برای اجماع سیاستمداران، روشنفکران و روحانیون و مردم آن قرار داد.

]]>
پوپولیسم ملی: مدل حکمرانی نوین جهانی http://www.faratab.com/news/9014/%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C%3A-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 11 Nov 18 13:23:22 +0330 پوپولیسم ملی: مدل حکمرانی نوین جهانی
این مدل حکمرانی جدید آمیزه ای از حفاظت اجتماعی ساختگی، ناسیونالیسم افسارگسیخته است و در بعد اقتصادی از یک رویکرد جبرانی کسب و کار محور پیروی می کند.

]]>
دشواره ی «امر بین‌المللی» در ذهنیت ایرانی http://www.faratab.com/news/8974/%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%C2%AB%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 28 Oct 18 19:21:18 +0330 دشواره ی «امر بین‌المللی» در ذهنیت ایرانی

]]>
چه کسی نخست وزیر را کشت؟ http://www.faratab.com/news/8959/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%9F Sat, 20 Oct 18 18:37:53 +0330 چه کسی نخست وزیر را کشت؟
مستند «رزم آرا، یک دوسیه مسکوت» تلاشی است برای به دست دادن روایتی دگرگونه از زندگی و به ویژه مرگ سپهبد رزم آرا که در جریان آن مستندساز به سراغ زوایایی کمتر گزارش شده از این رویداد که در میان سطور تاریخ اگرچه گفته شده اما پنهان مانده بودند، رفته است.

]]>
یاغی خراسان یا مبارز راه آزادی؟ http://www.faratab.com/news/8949/%DB%8C%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%9F Wed, 10 Oct 18 16:26:58 +0330 یاغی خراسان یا مبارز راه آزادی؟
محمد تقی خان پسیان از شخصیت های مقطع تاریخی منتهی به تسلط رضا شاه بر ایران است. نگاه به او نیز عمدتاً دوگانه است گروهی او را میهن پرستی معرفی می کنند که علیه دیکتاتوری قیام کرد و گروهی نیز او را قدرت طلبی ترسیم کنند که بر مطامع خود لباس ملی گرایی پوشاند.

]]>
مرجعیت و سیاست ورزی دموکراتیک در عراق http://www.faratab.com/news/8928/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 26 Sep 18 12:36:19 +0330 مرجعیت و سیاست ورزی دموکراتیک در عراق
به طور کلی به نظر می رسد الگوی رفتار سیاسی آیت الله سیستانی در مسائل سیاسی عراق مبتنی بر رویکرد حداقلی برای حفظ مناسبات دین و دولت و سلبی و گوشزد کردن «چه نباید کردها» است.

]]>
مرزها؛ ويترين كشورها http://www.faratab.com/news/8891/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7 Tue, 14 Aug 18 23:46:34 +0430 مرزها؛ ويترين كشورها

]]>
نظم ارتجاعی جهان لیبرال http://www.faratab.com/news/8859/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84 Wed, 25 Jul 18 19:29:13 +0430 نظم ارتجاعی جهان لیبرال
چند دهه پس از اینکه تصور می شد نیروهای سیاه جهان سیاست – یعنی ضد لیبرالیسم، دیکتاتوری، ملی گرایی، حمایت گرایی، مناطق نفوذ و مناقشات ارضی – از غرب رخت بربسته است، این نیروها خود را بازسازی کرده اند.

]]>
توسعه سیاسی و امنیت ملی http://www.faratab.com/news/8819/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C Fri, 06 Jul 18 17:29:39 +0430 توسعه سیاسی و امنیت ملی
امروزه ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و علاوه بر عوامل فرامرزی بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و امنیت ملی رامتاثر ساخته است.

]]>
نظریه بازدارندگي در روابط بین الملل http://www.faratab.com/news/8778/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Mon, 25 Jun 18 21:52:20 +0430 نظریه بازدارندگي در روابط بین الملل
وضعيت بازدارندگي، وضعيتي است كه حريفي، حريف ديگر را بدون به كار گيري قوه ي قهريه و صرفا با تهديد به كارگيري آن به اجابت خواسته ي خود وا مي دارد.

]]>
طبقه خودکامگان جدید! http://www.faratab.com/news/8779/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%21 Mon, 18 Jun 18 11:18:31 +0430 طبقه خودکامگان جدید!
یک طبقه حاکمه در حال تغییر جهان است. نظام های دموکراتیک البته در بسیاری از کشورهای غربی دچار فرسایش شده است. اما موفقیت این حکام خودکامه را چگونه می توان تبیین کرد؟

]]>
ژوئیسانس ناهتروتوپیا؛ سوژه سیاسی و تئاتر خیابان http://www.faratab.com/news/7986/%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%9B-%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86 Tue, 08 May 18 13:45:01 +0430 ژوئیسانس ناهتروتوپیا؛ سوژه سیاسی و تئاتر خیابان
جایی که از آن سخن میگویم عرصه ی فقدان است، عرصه ی نبود من رهایی یافته. مردمانش اسیر و دربند زبان، شهروندانی که به قول رانسیر زبان را خلق نمی کنند، بلکه اطاعت میکنند. ... خیابانهایشان عرصه سیاست ورزی و بازیگوشی های واژگان برای قلقک دادن قدرت نیست.

]]>
مروری انتقادی بر مفهوم حکمرانی خوب http://www.faratab.com/news/7947/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A8 Sat, 05 May 18 16:25:01 +0430 مروری انتقادی بر مفهوم حکمرانی خوب

]]>
دهه امید یا ناامیدی عربی؟ http://www.faratab.com/news/7607/%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%9F Fri, 06 Apr 18 19:49:29 +0430 دهه امید یا ناامیدی عربی؟
در پایان قرن بیستم، سه روشنفکر سالخورده که دانش عمیقی از خاورمیانه داشتند با نگاه به صد سال گذشته اندیشه های خود را در کتابی با عنوان «قرن بیهوده» منتشر کردند. ایده های انقلابی، امیدها و قربانی شدن هایی که حاصلی جز ناامیدی به بار نیاورده است.

]]>
هنر خیابانی در ایران http://www.faratab.com/news/7588/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 28 Mar 18 20:31:37 +0430 هنر خیابانی در ایران

]]>
پیش گویی نامیمون برای لیبرالیسم http://www.faratab.com/news/7580/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85 Tue, 27 Mar 18 14:52:30 +0430 پیش گویی نامیمون برای لیبرالیسم
این جستار به کتاب جدید پاتریک دنین در باب آینده ی نامیمون لیبرالیسم می پردازد.

]]>
موهبت پرورش فکری http://www.faratab.com/news/7577/%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C Mon, 26 Mar 18 00:43:28 +0430 موهبت پرورش فکری
در حالی امروز سنت علوم انسانی به معنای واقعی کلمه در کشورمان در برابر امواج شدیدی از تلاش برای شکل دادن به علومی ایدئولوژیک قرار گرفته که یکی از پایگاه های استوار ایستادگی در برابر این امواج حسین بشیریه و آثار اوست.

]]>
دموکراسی علیه دموکراسی http://www.faratab.com/news/7535/%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C Wed, 14 Mar 18 00:18:42 +0330 دموکراسی علیه دموکراسی
نویسنده کتاب «چگونه دموکراسی ها می میرند» معتقد است بحران جدید دموکراسی ها نه کودتا و اقدامات خشونت آمیز که روی کار آمدن اقتدارگرایان از طریق افزارهای دموکراتیک و صندوق آرا است.

]]>
قدرت گزنده؛ فراسوی قدرت نرم و سخت http://www.faratab.com/news/7528/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9B-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%AE%D8%AA Tue, 13 Mar 18 00:51:34 +0330 قدرت گزنده؛ فراسوی قدرت نرم و سخت
در نزد برخی از تحلیل گران، دوگانه‌ی قدرت سخت و قدرت نرم برای توضیح تحولات عصر ارتباطات کافی نیست. در وضعیت موجود نیاز به افزوده شدن مفهومی جدید برای توضیح پدیده های نوین وجود دارد.

]]>
جغرافیای فکر سیاسی مسلمانان در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/7524/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Sun, 11 Mar 18 12:37:03 +0330 جغرافیای فکر سیاسی مسلمانان در خاورمیانه
در این مبحث، جغرافیای عمومی تفکر سیاسی در جهان اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همچنین، پیرامون جریان های اصلی رادیکال و علل پیدایش آنها در جهان اسلام بحث می شود.

]]>
محیط زیست و صلح؛ از نهادگرایی زیست محیطی تا اکولوژی اجتماعی http://www.faratab.com/news/7523/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C Sun, 11 Mar 18 10:20:55 +0330 محیط زیست و صلح؛ از نهادگرایی زیست محیطی تا اکولوژی اجتماعی

]]>
عفرین و نقدی بر اسلام گرایان نوگرای کُرد ایرانی http://www.faratab.com/news/7467/%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 27 Feb 18 19:25:50 +0330 عفرین و نقدی بر اسلام گرایان نوگرای کُرد ایرانی

]]>
جنگ و حقوق بین الملل از دیدگاه هگل http://www.faratab.com/news/7406/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%DA%AF%D9%84 Sun, 18 Feb 18 00:30:01 +0330 جنگ و حقوق بین الملل از دیدگاه هگل
جنگ در کنار فاجعه انسانی، بیماری و... محدودیت و آسیب پذیری و اوج زوال پذیریِ وجود انسانی را برجسته می کند و سلامتی دولت را در بوته آزمایش قرار می دهد. هگل تحقیقاً ایده آل «صلح ابدی» ـ که کانت از آن دفاع کرده است ـ را به مثابه هدفی واقعی که انسان می تواند

]]>
چرا چپ هرگز پوپولیسم را درک نخواهد کرد؟ http://www.faratab.com/news/7392/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%BE-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F Sun, 11 Feb 18 20:54:46 +0330 چرا چپ هرگز پوپولیسم را درک نخواهد کرد؟
شاید شورش و طغیان علیه همه قواعد و بنیان‌های نظم موجود در واکنش به فروپاشی نظام بانکی و دستمزدهای ثابت (راکد) خیلی غافلگیرکننده نباشد، اما چرا این طغیان به نفع راست و به ضرر چپ چرخش کرده‌است؟

]]>
جنگ و حقوق بین الملل از دیدگاه هگل http://www.faratab.com/news/7369/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%DA%AF%D9%84- Sat, 03 Feb 18 11:01:39 +0330 جنگ و حقوق بین الملل از دیدگاه هگل
در این نوشتار مختصر، نویسنده با تکیه بر مهم‌ترین اثر هگل در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی - کتاب عناصر فلسفه‌ حق - لب‌لباب آرای وی در مورد جنگ بین دولت‌ها و جایگاه حقوق بین‌الملل را بیان می‌کند.

]]>
گفتمان از نگاه میشل فوکو http://www.faratab.com/news/7213/-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84-%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88 Sat, 20 Jan 18 21:57:22 +0330  گفتمان از نگاه میشل فوکو
در این نوشته مفهوم گفتمان از نظر میشل فوکو را برسی می کنم ،تا در سلسه نوشته های بعدی نظریه های ها و کاربردهای نظریه گفتمان را برسی کنم . نظریه گفتمان یک رشته میان رشته تو حوزه علوم اجتماعی، علوم سیاسی، روانشناسی، اقتصاد و.... به حساب می آید...

]]>
آیا جهان پست مدرن تحقق می یابد؟ (2) http://www.faratab.com/news/7092/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F-%282%29 Sun, 31 Dec 17 10:15:56 +0330 آیا جهان پست مدرن تحقق می یابد؟ (2)
آیا جهان پست مدرن تحقق می یابد؟ پاسخ این سوال در گرو زمان است. (بخش دوم)

]]>
آیا جهان پست مدرن تحقق می یابد؟ (1) http://www.faratab.com/news/7091/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%9F-%281%29 Fri, 22 Dec 17 11:39:36 +0330 آیا جهان پست مدرن تحقق می یابد؟ (1)
آیا جهان پست مدرن تحقق می یابد؟ پاسخ این سوال در گرو زمان است. (بخش نخست)

]]>
آیا زنان در جامعه اسلامی سلطنت می کنند؟ http://www.faratab.com/news/7085/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 19 Dec 17 02:06:23 +0330 آیا زنان در جامعه اسلامی سلطنت می کنند؟
زن و جنسیت در تاریخ مدرن ایران که عبارت است از تاریخ مناقشه سنت و تجدّد، همواره موضوعی برای مجادلات فکری و اجتماعی بوده است.

]]>
کُردهای مازندران و جستجوی خویشتن خویش در پس پستوهای تاریخ http://www.faratab.com/news/7036/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE Tue, 12 Dec 17 19:26:13 +0330 کُردهای مازندران و جستجوی خویشتن خویش در پس پستوهای تاریخ
متن سخنرانی دکتر «اسماعیل شمس »مدیر بخش پژوهش های کردی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی در حسینیه ارشاد تهران در بزرگداشت حسن سلیمی عبدالملکی نویسنده و شاعر کردی سرای مازندران

]]>
امنیت و گفتمان در عصر امپراتوری http://www.faratab.com/news/7017/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C Fri, 08 Dec 17 07:48:53 +0330 امنیت و گفتمان در عصر امپراتوری
مفهوم امنیت در یک کلام از ثبات و ارزش برخوردار نیست. امنیت با چارچوبهای ذهنی تعریف کننده ربط دارد. و همچنین در چارچوب گفتمان ساخته می شود و نسبی است.به قول فوکو رابطه ی دانش و قدرت است.

]]>