فراتاب-بین الملل http://www.faratab.com/category/13/ info@rsm.co.ir Fri, 29 May 20 04:46:27 +0430fa فوری: آیا کیم جونگ اون درگذشته است؟ http://www.faratab.com/news/11357/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 25 Apr 20 02:38:06 +0430 فوری: آیا کیم جونگ اون درگذشته است؟

]]>
توهم بزرگ http://www.faratab.com/news/11356/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Thu, 23 Apr 20 17:16:02 +0430 توهم بزرگ
آخرین اثر جان مرشایمر با عنوان «توهم بزرگ» توسط منصور براتی و دلیله رحیمی آشتیانی ترجمه شده و از سوی انتشارات ابرار معاصر به چاپ رسیده است.

]]>
خبرنگاری در سودای ردای نخست وزیری بین‌النهرین! http://www.faratab.com/news/11353/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86%21 Sat, 11 Apr 20 20:31:58 +0430 خبرنگاری در سودای ردای نخست وزیری بین‌النهرین!
او نیز مانند بوریس جانسون نخست وزیر فعلی بریتانیا، روزگاری خبرنگار بوده است و اینک در سودای دستیابی به ردای نخست وزیری پرشانس‌ترین گزینه عراقی‌ها به شمار می‌رود

]]>
اقلیم کردستان عراق، کم تجربه در دولت‌داری اما موفق‌ در مقابله با کرونا! http://www.faratab.com/news/11351/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%21 Mon, 06 Apr 20 14:42:24 +0430 اقلیم کردستان عراق، کم تجربه در دولت‌داری اما موفق‌ در مقابله با کرونا!
بررسی 21 اقدام مختلف دولت اقلیم کردستان عراق برای مقابله با کرونا

]]>
هلین، فریاد نامیرای مقاومت در آناتولی! http://www.faratab.com/news/11350/%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%21 Sun, 05 Apr 20 23:07:27 +0430 هلین، فریاد نامیرای مقاومت در آناتولی!
هلین برای آنچه که می‌خواست کوتاه نیامد و نامش ماندگار می‌شود به هر آنچه که مقاومت می‌نامندش و اراده خلل ناپذیر به نظر می‌رسد که دیوارهای استانبول نام هلین را برای همیشه به خاطرشان می‌سپارند. در حقیقت هلین فریاد ابدی مقاومت و اعتراض در آناتولی شد.

]]>
عراق و تداوم چرخه فقدان تولد رهبران ملی و بزرگ! http://www.faratab.com/news/11340/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%21 Tue, 24 Mar 20 18:29:02 +0430 عراق و تداوم چرخه فقدان تولد رهبران ملی و بزرگ!
آیا عدنان الزرفی می‌تواند ردای نخست وزیری را بپوشد؟

]]>
رمز گشایی از تنها کلمه مشترک در 12 پیام نوروزی رهبران مختلف جهان! http://www.faratab.com/news/11339/%D8%B1%D9%85%D8%B2-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-12-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%21 Sat, 21 Mar 20 19:07:07 +0430 رمز گشایی از تنها کلمه مشترک در 12 پیام نوروزی رهبران مختلف جهان!
تنها کلمه مشترک پیام نوروزی رهبران جهان کدام کلمه بود؟

]]>
عدنان الزرفی کاندیدای تازه نخست وزیری عراق کیست؟ http://www.faratab.com/news/11336/%D8%B9%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 17 Mar 20 18:14:07 +0330 عدنان الزرفی کاندیدای تازه نخست وزیری عراق کیست؟

]]>
سایه سنگین طالبان بر دموکراسی لرزان افغانستان! http://www.faratab.com/news/11320/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%21 Wed, 11 Mar 20 01:17:33 +0330 سایه سنگین طالبان بر دموکراسی لرزان افغانستان!

]]>
آیا چین در مسیر کشف و درمان کرونا، حقوق بشر را نقض کرده است؟ http://www.faratab.com/news/11317/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 10 Mar 20 20:51:02 +0330 آیا چین در مسیر کشف و درمان کرونا، حقوق بشر را نقض کرده است؟

]]>
اهمیت نبرد ادلب از منظر ژئوپلتیک! http://www.faratab.com/news/11304/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%AA%DB%8C%DA%A9%21 Tue, 10 Mar 20 16:28:05 +0330 اهمیت نبرد ادلب از منظر ژئوپلتیک!
نبرد و درگیری بر سر ادلب از منظر ژئوپلتیک دارای چه اهمیتی است؟

]]>
نبرد بایدن و ساندرز بر تخت پادشاهی دموکراتها http://www.faratab.com/news/11303/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7 Tue, 10 Mar 20 01:52:04 +0330 نبرد بایدن و ساندرز بر تخت پادشاهی دموکراتها
الان نبرد بین بایدن و ساندرز است و حزب دموکرات نه تنها میان این دو انتخاب می‌کند بلکه انتخاب میان دو سیاست حزب را برای چهار سال یا بیشتر رقم میزند.

]]>
ترکیه و چالش جای خالی آمریکا در ادلب! http://www.faratab.com/news/11299/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%21 Sat, 07 Mar 20 21:48:02 +0330 ترکیه و چالش جای خالی آمریکا در ادلب!

]]>
همه منتظر نتایج سه شنبه بزرگ در آمریکا http://www.faratab.com/news/11281/%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Tue, 03 Mar 20 18:32:14 +0330 همه منتظر نتایج سه شنبه بزرگ در آمریکا

]]>
آیا امروز در سه‌شنبه بزرگ، از رقیب دونالد ترامپ رونمایی می‌شود؟ http://www.faratab.com/news/11285/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 03 Mar 20 06:36:41 +0330 آیا امروز در سه‌شنبه بزرگ، از رقیب دونالد ترامپ رونمایی می‌شود؟

]]>
ملامصطفی بارزانی؛ نیم قرن رهبری و معماری جنبش مبارزاتی کُردها در عراق http://www.faratab.com/news/11280/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9B-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 02 Mar 20 14:49:17 +0330 ملامصطفی بارزانی؛ نیم قرن رهبری و معماری جنبش مبارزاتی کُردها در عراق
یادداشتی به بهانه چهل و یکمین سالگرد درگذشت ژنرال بارزانی

]]>
اردوغان و استفاده مجدد ابزاری از پناهجویان به عنوان اهرم فشار! http://www.faratab.com/news/11278/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%21 Sun, 01 Mar 20 15:56:32 +0330 اردوغان و استفاده مجدد ابزاری از پناهجویان به عنوان اهرم فشار!

]]>
آیا طالبان با صلح با آمریکا به فتح الفتوح دست یافته است؟ http://www.faratab.com/news/11277/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 01 Mar 20 15:31:29 +0330 آیا طالبان با صلح با آمریکا به فتح الفتوح دست یافته است؟

]]>
ادلب، افتادن مهره اول دومینوی اخراج ترکیه از سوریه؟ http://www.faratab.com/news/11272/%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9F Sat, 29 Feb 20 13:11:09 +0330 ادلب، افتادن مهره اول دومینوی اخراج ترکیه از سوریه؟

]]>
پارلمان، صحنه قدرت‌نمایی زنان در اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/11271/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sat, 29 Feb 20 05:59:56 +0330 پارلمان، صحنه قدرت‌نمایی زنان در اقلیم کردستان عراق

]]>
تهران – پکن؛ از بهار تا خزان نفتی! http://www.faratab.com/news/11270/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D9%BE%DA%A9%D9%86%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C%21 Sat, 29 Feb 20 05:09:13 +0330 تهران – پکن؛ از بهار تا خزان نفتی!

]]>
نامبارکی پسامبارک در سرزمین فراعنه! http://www.faratab.com/news/11262/%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%86%D9%87%21 Thu, 27 Feb 20 12:16:56 +0330 نامبارکی پسامبارک در سرزمین فراعنه!
«تاریخ بر من و غیر من قضاوت خواهد کرد. یا بر نفع ما یا ضد ما» این پیام مبارک خطاب به حضاردادگاه، گو اینکه روزانه در اذهان مردم درمانده مصر همچون ترانه‌های ام الکلثوم جاری است. صدایی غرا، زمزمه‌ای از اعماق میهن پرستی مخلوع!

]]>
اهداف هند از استقبال پرزرق و برق و بالیوودی از ترامپ! http://www.faratab.com/news/11254/%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21 Mon, 24 Feb 20 15:05:21 +0330 اهداف هند از استقبال پرزرق و برق و بالیوودی از ترامپ!

]]>
استراتژی‌های ترکیه علیه سوریه؛ از «سکوت و تغییر رژیم» تا «حمله و اشغال» http://www.faratab.com/news/11224/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%C2%AB%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%C2%BB-%D8%AA%D8%A7-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%C2%BB Thu, 20 Feb 20 10:26:54 +0330 استراتژی‌های ترکیه علیه سوریه؛ از «سکوت و تغییر رژیم» تا «حمله و اشغال»
ترکیه معمولا هربار که با نیروی نظامی وارد خاک کشوری شده است، بدنبال ماندن بلند مدت بوده است!

]]>
هند در مونیخ بدنبال چه بود؟ http://www.faratab.com/news/11222/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 18 Feb 20 18:48:07 +0330 هند در مونیخ بدنبال چه بود؟
گزارشی تحلیلی از جایگاه و مواضع هند در کنفرانس امنیتی مونیخ

]]>
ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه! http://www.faratab.com/news/11191/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%21 Wed, 08 Jan 20 23:31:28 +0330 ترامپ؛ پراکسیس تنش‌زا، رتوریک صلح طلبانه!
نویسنده در این یادداشت به این سوال پاسخ خواهد داد آیا ژست صلح طلبانه و آرامش خواهانه ترامپ، پس از شلیک موشکهای ایران به پایگاههای آمریکایی در عراق را می‌توان باور کرد یا خیر؟

]]>
بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد! http://www.faratab.com/news/11175/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 28 Dec 19 12:44:16 +0330 بازگشت به برجام در دولت ترامپ جایی ندارد!
درگیری بین ایران و ایالات متحده برای کشور ثالثی همچون ژاپن بیش از حد تقویت شده تا بتواند کاری برای تغییر همه جانبه این وضعیت انجام دهد. موضوعی که روحانی بهتر می داند.

]]>
پروژه 26 میلیاردی ترکیه برای پاکسازی کُردها در شمال سوریه! http://www.faratab.com/news/11173/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-26-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Sat, 21 Dec 19 15:30:36 +0330 پروژه 26 میلیاردی ترکیه برای پاکسازی کُردها در شمال سوریه!
ترکیه می‌خواهد 1 میلیون پناهنده را در شمال سوریه مستقر کند در اینجا این سوال پیش می‌آید آیا ترکیه با انجام چند پروژه کلان 26 میلیارد دلاری، می‌خواهد مرزهای خود را از کُردها پاکسازی کند؟

]]>
حضور پژوهشگران حوزه صلح ایران در مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل http://www.faratab.com/news/11143/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84 Sat, 30 Nov 19 18:10:23 +0330 حضور پژوهشگران حوزه صلح ایران در مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل

]]>
ضرورت بکارگیری بیشتر از زبانهای بومی توسط سازمان ملل http://www.faratab.com/news/11142/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84- Sat, 30 Nov 19 13:35:24 +0330 ضرورت بکارگیری بیشتر از زبانهای بومی توسط سازمان ملل

]]>
آغاز به کار دوازدهمین مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد http://www.faratab.com/news/11140/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF Fri, 29 Nov 19 14:54:20 +0330 آغاز به کار دوازدهمین مجمع امور اقلیت های شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

]]>
دیدار اعضای مرکز گفتمان صلح برای همه با مراکز فعال صلح در پاریس http://www.faratab.com/news/11139/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3 Thu, 28 Nov 19 00:20:47 +0330 دیدار اعضای مرکز گفتمان صلح برای همه با مراکز فعال صلح در پاریس

]]>
سفر گروهی از اعضای «مرکز گفتمان صلح برای همه» به فرانسه http://www.faratab.com/news/11134/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87%C2%BB-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 Mon, 25 Nov 19 11:48:43 +0330 سفر گروهی از اعضای «مرکز گفتمان صلح برای همه» به فرانسه

]]>
افزایش حجم صادرات برق ایران به عراق http://www.faratab.com/news/11076/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Tue, 12 Nov 19 13:20:01 +0330 افزایش حجم صادرات برق ایران به عراق
به گفته وزارت نیروی ایران، امسال برق فروخته شده به عراق به بالاترین سطح خود رسیده است

]]>
آیا دموکراسی انجمنی معضل امنیتی افغانستان را حل می‌کند؟ http://www.faratab.com/news/11101/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Mon, 11 Nov 19 10:33:19 +0330 آیا دموکراسی انجمنی معضل امنیتی افغانستان را حل می‌کند؟
افغانستان با پذیرفتن درس‌های عراق و لبنان می‌تواند با معضل امنیتی خود به طریقی بهتر و موثرتر مواجه شود.

]]>
چرایی اعتراضات مردم علیه دولت عراق http://www.faratab.com/news/11068/%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Mon, 04 Nov 19 23:49:29 +0330 چرایی اعتراضات مردم علیه دولت عراق
تحلیلی از سایت یونایتد ورلد در خصوص بررسی چرایی بروز و تداوم اعتراضات در عراق و چشم انداز پیش روی دولت این کشور

]]>
جایزه بین المللی روزنامه نگاری به یک کُرد تعلق گرفت http://www.faratab.com/news/11026/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Sat, 02 Nov 19 16:50:01 +0330 جایزه بین المللی روزنامه نگاری به یک کُرد تعلق گرفت
سنگر خلیل به عنوان بهترین فیکسر درروزنامه نگاری برنده جایزه کورت شورک سال ۲۰۱۹ شد.

]]>
سایه مخرب دوگانه حزبی در آمریکا http://www.faratab.com/news/10925/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Mon, 28 Oct 19 19:23:39 +0330 سایه مخرب دوگانه حزبی در آمریکا
مشکلات سیاست ایالات متحده از نتایج انتخابات ریاست جمهوری عمیق تر است. این سیستم حزبی دودویی است که کشور را به دو تیم غیرقابل ادغام تقسیم می کند: یکی که خود را نماینده ارزش های چند فرهنگی شهرهای جهان وطنی می داند و دیگری خود را نماینده ارزش های مسیحی.

]]>
گزارش تصویری - حمله آمریکا به محل اختفای ابوبکر بغدادی http://www.faratab.com/news/10964/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C---%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C Mon, 28 Oct 19 00:06:27 +0330 گزارش تصویری - حمله آمریکا به محل اختفای ابوبکر بغدادی

]]>
شکار خلیفه در حیاط خلوت سلطان! http://www.faratab.com/news/10963/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%21 Sun, 27 Oct 19 23:23:52 +0330 شکار خلیفه در حیاط خلوت سلطان!

]]>
چرا سرنوشت کردهای سوریه برای ایران مهم است؟ http://www.faratab.com/news/10932/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 26 Oct 19 14:26:33 +0330 چرا سرنوشت کردهای سوریه برای ایران مهم است؟
در زمانی که روسیه را بایست برنده اصلی حمله ترکیه به کردهای سویره قلمداد کرد وضعیت ایران چگونه است؟ آیا با توجه به حمله ترکیه و تلاش برای بسط نفوذش در مرزهای عثمانی‌گری باید ایران را از بازندگان این تحولات خواند یا ...؟

]]>
تعداد کمپانی ها و شرکت ها در اقلیم کردستان رکورد زد http://www.faratab.com/news/10928/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF Sat, 26 Oct 19 13:00:01 +0330 تعداد کمپانی ها و شرکت ها در اقلیم کردستان رکورد زد
در ۹ ماه گذشته ۱۴۴۱ کمپانی در اقلیم کردستان ثبت شده است که این یک رکورد محسوب می شود

]]>
ترکیه از انجام جنایت جنگی تا تلاش برای پاکسازی قومی علیه کردهای سوریه http://www.faratab.com/news/10923/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Thu, 24 Oct 19 17:17:03 +0330 ترکیه از انجام جنایت جنگی تا تلاش برای پاکسازی قومی علیه کردهای سوریه
ترکیه در شمال سوریه بدنبال چیست؟ آیا آمریکا به کردها خیانت کرده است؟ برنده بحران سوریه و شمال سوریه چه بازیگر و بازیگرانی است؟ کردها آیا بازنده این بحران هستند؟

]]>
چرا کُردها در این موقعیت ناگزیر قرار گرفته‌اند؟! http://www.faratab.com/news/10924/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%9F%21 Thu, 24 Oct 19 14:40:46 +0330 چرا کُردها در این موقعیت ناگزیر قرار گرفته‌اند؟!
تحلیلی از استاد برجسته دانشگاه هاروارد در خصوص بررسی تحولات بحران شمال سوریه پس از حمله ترکیه و سناریوهای مناسب برای آینده سیاست خارجی آمریکا در این خصوص

]]>
ارتش لبنان برای باز کردن مسیرها متوسل به زور شد/ حمایت نبیه بری از تشکیل دولت مدنی http://www.faratab.com/news/10918/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C Wed, 23 Oct 19 23:30:02 +0330 ارتش لبنان برای باز کردن مسیرها متوسل به زور شد/ حمایت نبیه بری از تشکیل دولت مدنی
ارتش لبنان امروز (چهارشنبه) برای باز کردن مسیرهایی که به دلیل اعتراضات از حدود یک هفته پیش بسته شده‌اند، عملیات گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کرد و برای باز کردن برخی از این مسیرها در شمال بیروت به زور متوسل شد. همزمان با این امر،‌ تعداد نیروهای امنیتی

]]>
متن کامل توافقنامه روسیه و ترکیه بر سر مناطق کردنشین سوریه! http://www.faratab.com/news/10900/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Tue, 22 Oct 19 22:59:06 +0330 متن کامل توافقنامه روسیه و ترکیه بر سر مناطق کردنشین سوریه!
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با امضای تفاهم نامه ای به نشست خود در رابطه با کردستان سوریه پایان دادند.

]]>
محمد حمید، برای مداوا به فرانسه فرستاده شد http://www.faratab.com/news/10895/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF Tue, 22 Oct 19 22:40:01 +0330 محمد حمید، برای مداوا به فرانسه فرستاده شد
محمد حمید، کودک ۱۳ ساله سوری که بدن او در حمله روز جمعه ارتش ترکیه به سری کانی سوخته بود با مسئولیت مسعود بارزانی جهت مداوا به فرانسه فرستاده شد.

]]>
6 ادعای نادرست ترامپ در مورد کُردها http://www.faratab.com/news/10869/6-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Tue, 22 Oct 19 09:07:47 +0330 6 ادعای نادرست ترامپ در مورد کُردها
روزنامه واشنگتن پست در مطلبی به بررسی اشتباهات ترامپ در مورد کُردها در سخنان وی پرداخته است.

]]>
کنفرانس هماهنگی بین زبان کُردی و فارسی http://www.faratab.com/news/10873/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86--%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C Mon, 21 Oct 19 16:40:01 +0330 کنفرانس هماهنگی بین زبان  کُردی و فارسی
از روز یک شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸ با حضور نمایندگانی از دانشگاه های ایران، ترکیه و اقلیم کردستان ( عراق)، کنفرانس هماهنگی زبان های کُردی و‌ فارسی در اقلیم کردستان به مدت ۳ روز برگزار می شود.

]]>
اختصاص ۴۲۵ میلیون دلار از جانب مسرور بارزانی برای آبادانی اقلیم کردستان http://www.faratab.com/news/10871/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%DB%B4%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 21 Oct 19 16:10:01 +0330 اختصاص ۴۲۵ میلیون دلار از جانب مسرور بارزانی برای آبادانی اقلیم کردستان
مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان (عراق) مبلغ ۴۲۵ میلیون دلار را به ایجاد و توسعه زیربناهای اقتصادی اقلیم کردستان اختصاص داد.

]]>