فراتاب-خاورمیانه http://www.faratab.com/category/118/ info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 10:14:54 +0430fa احزاب کُرد سوریه http://www.faratab.com/news/338/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sun, 21 Feb 16 04:34:25 +0330 احزاب کُرد سوریه

]]>
تاریخ عراق http://www.faratab.com/news/126/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 27 Jan 16 11:36:53 +0330 تاریخ عراق

]]>
جغرافیای عراق http://www.faratab.com/news/125/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 27 Jan 16 11:08:07 +0330 جغرافیای عراق

]]>
سیاست و حکومت در عراق http://www.faratab.com/news/122/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 27 Jan 16 10:33:46 +0330 سیاست و حکومت در عراق

]]>