فراتاب-خاورمیانه http://www.faratab.com/category/111/ info@rsm.co.ir Fri, 27 May 22 10:11:44 +0430fa سوریه؛ افغانستان دوم روس ها؟! http://www.faratab.com/news/4979/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D8%9F%21 Thu, 15 Dec 16 21:03:44 +0330 سوریه؛ افغانستان دوم روس ها؟!
جنگ داخلی سوریه که از سال 2011 روزبروز بر تبعات نظامی، سیاسی، انسانی، اقتصادی، منطقه ای و بین المللی آن افزوده می شود، آخرین نمونه ای است که نیازمند همکاری یا رقابت این دو قدرت بزرگ برای روشن شدن سرنوشتش است.

]]>