فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Tue, 23 May 17 17:07:39 +0430fa توان دولت جدید و مطالبات گسترده مردمی http://www.faratab.com/news/6198/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C Tue, 23 May 17 15:13:18 +0430 توان دولت جدید و مطالبات گسترده مردمی

]]>
رشد چشمگیر آموزش عالی در دوران روحانی http://www.faratab.com/news/6192/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 23 May 17 01:57:29 +0430 رشد چشمگیر آموزش عالی در دوران روحانی

]]>
بانکی بزرگ با سه بار تغییر نام http://www.faratab.com/news/6196/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D9%85 Mon, 22 May 17 23:22:32 +0430 بانکی بزرگ با سه بار تغییر نام
بانک چین (Bank of China) یکی از بزرگترین بانک های منطقه آسیا و یکی از پنج بانک بزرگ چین به شمار می آید. این بانک در سال 1912 توسط دولت جمهوری خواه به جای بانک شاهی چین تاسیس شد و در حال حاضر قدیمی ترین بانک در سرزمین اصلی چین به شمار می آید.

]]>
حل مشکلات سوریه تنها به دست مردم سوریه ممکن است http://www.faratab.com/news/6195/%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 22 May 17 23:18:04 +0430 حل مشکلات سوریه تنها به دست مردم سوریه ممکن است
معتقد هستیم که مسائل و مشکلات بحران سوریه تنها به دست مردم این کشور و از طریق یک راه حل سیاسی جامع می تواند حل گردد

]]>
مشارکت گسترده مردم در انتخابات http://www.faratab.com/news/6191/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA Fri, 19 May 17 18:24:02 +0430 مشارکت گسترده مردم در انتخابات

]]>
خطر بازگشت پوپولیسم http://www.faratab.com/news/6183/%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85 Thu, 18 May 17 18:55:15 +0430 خطر بازگشت پوپولیسم
سرنوشت ایران به مرحله حساسی رسیده است و مردم باید در روز 29 اردیبهشت ماه رئیس جمهور آینده ایران را انتخاب کنند. شعارهای انتخاباتی برخی از نامزدها به گونه ای است که خطر بازگشت پوپولیسم را یاد آورد میشود.

]]>
انتخاب آگاهانه http://www.faratab.com/news/6189/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87 Thu, 18 May 17 17:34:32 +0430 انتخاب آگاهانه
انسان به حکم خرد آزاد و مختار است و به حکم اختیار و انتخاب گری اش مسئول، از این رو در بزنگاه های مهم باید دست به انتخاب های مسئولانه زد...

]]>
روحانی به تنگ‌نظری‌های موجود نسبت به کردها می‌تواند پایان دهد http://www.faratab.com/news/6188/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D8%AF Thu, 18 May 17 12:17:50 +0430 روحانی به تنگ‌نظری‌های موجود نسبت به کردها می‌تواند پایان دهد
در دولت‌های نهم و دهم با تنگ نظری‌هایی که نسبت به این اقوام و مذاهب شد شکاف‌ها عمیق‌تر گردید و تبعیض‌های اعمال شده سبب دل‌سردی بخش بزرگی از اقوام و اقلیت‌ها گردید

]]>
گفتمان پلورالیسم و هموار کردن ناهمواری‌ها با روحانی ممکن است http://www.faratab.com/news/6187/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 18 May 17 12:00:33 +0430 گفتمان پلورالیسم و هموار کردن ناهمواری‌ها با روحانی ممکن است
روحانی تلاش کرده که بر مدار گفتمانی عقلانی حرکت کند، به همین منظور تنها راهکار محقق شدن خواسته‌های دموکراتیک و بازگشت به اراده سیاسی مردم و احترام به خرد جمعی از طریق صندوق‌های رأی امکان خواهد داشت

]]>
سیاست‌های روحانی در کردستان با موفقیت همراه بوده است http://www.faratab.com/news/6186/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 18 May 17 11:48:00 +0430 سیاست‌های روحانی در کردستان با موفقیت همراه بوده است
شهروند کرد می‌تواند قدری راحت‌تر قضاوت کند زیرا به اذعان اکثریت جامعه و حتی مخالفان دولت روحانی سیاست خوبی داشته و با تکیه بر این سیاست توانست آرامش اقتصادی و سیاسی را در جامعه مستقر کند و در یک کلمه می توان گفت سیاست دولت روحانی موفق بود.

]]>
امید به روحانی، برای ورود کردها به مدیریت کلان http://www.faratab.com/news/6185/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86- Thu, 18 May 17 11:23:42 +0430 امید به روحانی، برای ورود کردها به مدیریت کلان
امیدوار هستیم دولت دوم و متاخر روحانی‌، رییس جمهور و تیم همراهش از تمامی ابزار رسمی و غیر‌رسمی برای ورود کردهای اهل سنت به مدیریت کلان ، استفاده نمایند

]]>
فقرزدایی از کُرد و کردستان اولویت و مسئولیتی هم فردی و هم ملی! http://www.faratab.com/news/6184/%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C%21 Thu, 18 May 17 07:33:06 +0430 فقرزدایی از کُرد و کردستان اولویت و مسئولیتی هم فردی و هم ملی!

]]>
تامین مشارکت ایرانیان در انتخابات از سوی اقلیم کردستان عراق http://www.faratab.com/news/6181/%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Wed, 17 May 17 23:07:25 +0430 تامین مشارکت ایرانیان در انتخابات از سوی اقلیم کردستان عراق
مدیرکل روابط دولت اقلیم کردستان عراق اعلام کرد به دستور نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم ،برای برگزاری بهتر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در کردستان عراق، ضمن صدور مجوز استقرار 3 صندوق ثابت در اربیل ، یک صندوق سیار نیز در نظر گرفت.

]]>
انتخاب روحانی انتخاب بین منولوگ و دیالوگ است http://www.faratab.com/news/6179/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%AF-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 17 May 17 21:30:55 +0430 انتخاب روحانی انتخاب بین منولوگ و دیالوگ است

]]>
مطالبات قانونی کردها در دولت روحانی قابل پی‌گیری است http://www.faratab.com/news/6178/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%BE%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 17 May 17 20:15:43 +0430 مطالبات قانونی کردها در دولت روحانی قابل پی‌گیری است
دولت روحانی در رشد بخشی از شاخص‌های توسعه سیاسی مانند آزادی رسانه‌ها، رشد احزاب سیاسی و تقویت نهادهای مدنی موثر بود

]]>
دولت روحانی به ایرانیان خارج از کشور آرامش داد http://www.faratab.com/news/6161/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Wed, 17 May 17 19:35:15 +0430 دولت روحانی به ایرانیان خارج از کشور آرامش داد
دولت روحانی با توافق هسته‌ای به زندگی ایرانیان در سراسر جهان آرامش بیشتری بخشید.

]]>
بیانیه ي جمعی از آینده پژوهان کشور در "حمایت از دولت تدبیر و امید" http://www.faratab.com/news/6176/-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%22%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%22- Wed, 17 May 17 18:20:36 +0430  بیانیه ي جمعی از آینده پژوهان کشور در
گروهی از اساتید و دانشجویان آینده پژوهی طی بیانیه ای اعلام کردند: ما آمدهایم تا بنابر وظیفه علمی، وجدان اخلاقی و مسئولیتی که در قبال نسلهاي آینده کشورمان داریم، از شما دعوت کنیم تا به پاي صندوقهاي راي بیاید تا یک «آريِ بلند» به عقلانیت و اعتدال و یک«نهيِ

]]>
ضرورت انتخاب مجدد روحانی برای تداوم ثبات در سیاست خارجی http://www.faratab.com/news/6163/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C Wed, 17 May 17 18:18:35 +0430 ضرورت انتخاب مجدد روحانی برای تداوم ثبات در سیاست خارجی
سیاست خارجی ایران در دوره روحانی از ثبات خوبی برخوردار بوده است. این در حالی است که رقبای او چنین ویژگی‌ای ندارند.

]]>
انتخاب مجدد روحانی به تحقق بیشتر حقوق کردها کمک می‌کند http://www.faratab.com/news/6173/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 17 May 17 18:09:13 +0430 انتخاب مجدد روحانی به تحقق بیشتر حقوق کردها کمک می‌کند
اقدامات در حد توان دولت یازدهم در میان اقوام و اقلیت‌های مذهبی امیدهای فراوانی ایجاد کرده است

]]>
کارنامه موفق روحانی در حوزه محیط زیست http://www.faratab.com/news/6172/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA Wed, 17 May 17 17:33:39 +0430 کارنامه موفق روحانی در حوزه محیط زیست
تنها دولتی که به اندیشه آزاد، واقع‌گرایی و حل علمي و منطقی مخاطرات معتقد است را می‌توان تنها دولت روحانی دانست

]]>
به اصلاحات، اعتدال و صلح رای می‌دهم http://www.faratab.com/news/6171/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%85 Wed, 17 May 17 17:02:48 +0430 به اصلاحات، اعتدال و صلح رای می‌دهم
کماکان به اصلاحات، تعادل و صلح رای می‌دهم

]]>
رای به روحانی، گزینه منطقی کردها http://www.faratab.com/news/6170/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Wed, 17 May 17 16:39:35 +0430 رای به روحانی، گزینه منطقی کردها
باید این واقعیت را بپذیریم که حقوق و منافع اهل تسنن در همراهی با گفتمان اصلاحات است

]]>
تداوم دولت روحانی، ضرورتی برای رفع محرومیت ‌ها در کردستان http://www.faratab.com/news/6169/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- Wed, 17 May 17 16:14:09 +0430 تداوم دولت روحانی، ضرورتی برای رفع محرومیت ‌ها در کردستان
باید با اعتماد مجدد به دولت روحانی تلاش کنیم که این روند نه تنها تکرار شود، بلکه روندی رو به رشدتر پیدا کند.

]]>
تداوم ریاست جمهوری روحانی برای احقاق خواسته‌های کردها ضروری است http://www.faratab.com/news/6168/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 17 May 17 14:26:19 +0430 تداوم ریاست جمهوری روحانی برای احقاق خواسته‌های کردها ضروری است
در چهار سال اول عملکرد دولت تدبیر و امید، در استفاده از فرمانداری‌ها و بخشداری‌های از نیروهای کرد و اهل سنت نشان داد که آقای روحانی، رویکردی بازتر و مواضعی مثبت‌تر را نسبت به کردها داشته است

]]>
برجام الگويي براي اداره كشور در عرصه سياست داخلي http://www.faratab.com/news/6167/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%8A%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%83%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A Wed, 17 May 17 13:35:19 +0430 برجام الگويي براي اداره كشور در عرصه سياست داخلي
از آنجا که مردم انتظارات زيادتري از توافقات برجام داشته و دارند. حس اميد را باید پاس بداریم و متناسب با حداقل انتظارات پاسخگو باشیم و به لمس پيامدهاي برجام کمک برسانیم و حركت مصالحه‌جويانه را تقویت کنیم.

]]>
کردستان همواره با ترقی‌خواهان و جریان اصلاحات بوده است http://www.faratab.com/news/6162/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 17 May 17 12:53:28 +0430 کردستان همواره با ترقی‌خواهان و جریان اصلاحات بوده است
در انتخابات پیش‌رو برای پیشبرد روند دموکراسی در ایران ضروری است کردها به جریان اصلاحات و اعتدال‌گرایی رای بدهند

]]>
ادامه سیاست موفق ایران تضمینی برای رشد اقتصادی http://www.faratab.com/news/6158/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C Tue, 16 May 17 22:02:29 +0430 ادامه سیاست موفق ایران تضمینی برای رشد اقتصادی
شرق شناس صرب با اشاره به وضعیت بسیار حساس در خاورمیانه و جهان گفت: ادامه سیاست موفق ایران تضمینی برای رشد اقتصادی داخلی و عاملی مهم برای ادامه حفاظت از ثبات منطقه است.

]]>
5 دلیل ترامپ برای مقابله با نقش ایران در منطقه http://www.faratab.com/news/6157/5-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87 Mon, 15 May 17 19:25:55 +0430 5 دلیل ترامپ برای مقابله با نقش ایران در منطقه
جهت گیری سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ بر اساس ترسیم اتاق های فکر و اندیشکده های پست نو محافظه کاران آمریکایی بر نظریه کیسینجر مبنی بر بازیگر دیوانه متکی است و نقش این بازیگر دیوانه را ترامپ ایفا خواهد کرد.

]]>
بداخلاقی‌های آشكار با وعدهای بدون اندیشه http://www.faratab.com/news/6156/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87 Mon, 15 May 17 12:16:38 +0430 بداخلاقی‌های آشكار با وعدهای بدون اندیشه
آنچه موجب افسوس مضاعف است، زیرپا گذاشتن اصل خدشه‌ناپذیر اخلاق و چوب حراج زدن به اعتماد مردم به‌ عنوان مهم‌‌ترین وجه سرمایه اجتماعی است

]]>
چرا دوباره روحانی؟ http://www.faratab.com/news/6155/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%9F Mon, 15 May 17 02:30:51 +0430 چرا دوباره روحانی؟
شهروندان کشورمان در مقابل تصمیم‌گیری بزرگ دیگری قرار دارند؛ آن‌ها اکنون دو مسیر را پیش‌رو دارند. یکی این‌که مجددا با رای دادن به روحانی روند پیشرفت را تثبیت کنند و دیگری این‌که با رای عدم اعتماد به دولت کنونی، مسیر بازگشت به وضعیت سابق را انتخاب کنند

]]>
ماکرون و اتحادیه اروپا؛ فشار تاکتیکی، روابط استراتژیک http://www.faratab.com/news/6154/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%9B-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9 Sat, 13 May 17 16:17:19 +0430 ماکرون و اتحادیه اروپا؛ فشار تاکتیکی، روابط استراتژیک
«امانوئل ماکرون»، وزیر اقتصاد پیشین فرانسه، در حالی هفته گذشته با 20 میلیون رأی بر «مارین لوپن»، رقیب راست‌گرای خود چیره شد که از یکسو به عنوان یک طرفدار اتحادیه اروپا شناخته می‌شود و از سوی دیگر خواهان اصلاح این اتحادیه به نفع دولت‌های اروپایی شده است.

]]>
به بهانه سالروز اعدام «لیلا قاسم» اسطوره آزادگی و مقاومت http://www.faratab.com/news/6153/%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85--%C2%AB%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%C2%BB-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA Sat, 13 May 17 09:52:36 +0430 به بهانه سالروز اعدام  «لیلا قاسم» اسطوره آزادگی و مقاومت
کردهای فیلی به اتهاماتی نظیر کرد بودن، ایرانی بودن، شیعه بودن و ... به مدتی طولانی مورد آزار و اذیت رادیکالیست های بعثی در عراق بودند و در این بین قهرمانانی نامیرا چون لیلا قاسم ...

]]>
سیاست خارجی عرصه تکرار ماجراجویی های تنش زا، بی حاصل و پرهزینه نیست! http://www.faratab.com/news/6152/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D8%A7%D8%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Wed, 10 May 17 23:23:00 +0430 سیاست خارجی عرصه تکرار ماجراجویی های تنش زا، بی حاصل و پرهزینه نیست!
دیگر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در قیاس با حسن روحانی می‌توان مطرح کرد در ارتباط با این مساله است که این کاندیداها در موضوع سیاست خارجی، هیچ یک برنامه مشخصی در خصوص برجام، سیاست‌های منطقه‌ای و کنش در برابر قدرت‌های بزرگ همچمون آمریکا، اتحادیه اروپا و

]]>
همایش بزرگ یاران روحانی در فضای مجازی http://www.faratab.com/news/6151/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C Wed, 10 May 17 20:46:54 +0430 همایش بزرگ یاران روحانی در فضای مجازی

]]>
کارگاه آموزش کاربردی فن روزنامه نگاری در علوم سیاسی و روابط بین الملل http://www.faratab.com/news/6146/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84 Tue, 09 May 17 00:13:23 +0430 کارگاه آموزش کاربردی فن روزنامه نگاری در علوم سیاسی و روابط بین الملل
یادگیری اصول حرفه ای روزنامه نگاری، اهمیت ارتباط رسانه برای پژوهشگران، اساتید و ...، چگونگی فعالیت در رسانه های آنلاین، روزنامه نگاری در شبکه های اجتماعی و ... از جمله محورهای اصلی این کارگاه است

]]>
من، رئیس جمهور، 19 سال دارم http://www.faratab.com/news/6150/-%D9%85%D9%86%D8%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%8C-19-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85- Mon, 08 May 17 21:35:13 +0430  من، رئیس جمهور، 19 سال دارم
سیاست را همواره به عنوان بازی بزرگان و افراد با تجربه شناخته اند. در واقع در دنیای سیاست به دلیل ویژگی های خاص خود که نیازمند شناخت بالا از جامعه و تجربه زیاد است. بیشتر افراد وابسته به آن و سیاست مداران را افراد مسن و باتجربه تشکیل می دهند و به ندرت می ت

]]>
ماکرون: به مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهیم http://www.faratab.com/news/6148/%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%3A-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85 Mon, 08 May 17 21:33:42 +0430 ماکرون: به مبارزه با تروریسم ادامه می‌دهیم
نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ساعاتی پایانی روز یکشنبه در حالی اعلام شد که در این انتخابات «امانوئل ماکرون»، کاندیدای میانه‌رو با بیش از 66 درصد آرا توانست، «مارین لوپن»، کاندیدای جبهه ملی را شکست دهد و به کاخ الیزه راه یابد.

]]>
مشکلات کارفرمایان کره‌ای با پیر شدن جمعیت این کشور http://www.faratab.com/news/6149/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1- Mon, 08 May 17 21:29:58 +0430 مشکلات کارفرمایان کره‌ای با پیر شدن جمعیت این کشور
گزارشی که روز گذشته در کره جنوبی منتشر شد نشان از پیر شدن نیروی کار در این کشور داشت.

]]>
بداخلاقی های پیدا و پنهان با وعده های بی پشتوانه http://www.faratab.com/news/6145/%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 08 May 17 16:51:43 +0430 بداخلاقی های پیدا و پنهان با وعده های بی پشتوانه

]]>
پیشتازی امانوئل ماکرون http://www.faratab.com/news/6143/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86 Sun, 07 May 17 20:35:42 +0430 پیشتازی امانوئل ماکرون
مردم فرانسه امروز برای تعیین کردن رئیس جمهور خود در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور پای صندوق‌های رأی حاضر شدند که حضور «مارین لوپن»، کاندیدای جبهه ضد اروپایی ملی در این دور باعث ترس شدید سران اروپا شده است. با این حال ماکرون طبق نظرسنجی‌های انج

]]>
اعلام جنگ ترزا می به اروپا http://www.faratab.com/news/6142/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sun, 07 May 17 00:21:42 +0430 اعلام جنگ ترزا می به اروپا
ترزا می»، نخست وزیر کنونی بریتانیا که در کابینه «دیوید کامرون» وزیر کشور بود و به عنوان مخالف «برگزیت» شناخته می‌شد از هنگامی انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر جدید رویه شدیداً متفاوتی را در پیش گرفته است.

]]>
توازن در مناظره! http://www.faratab.com/news/6141/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D9%87%21 Sat, 06 May 17 10:03:37 +0430 توازن در مناظره!
دومین مناظره را بایست، روز مشخص تر شدن خطوط جناحی از یکسو و ایجاد نوعی از توازن بین دو گروه اصلی از سوی دیگر نامید

]]>
گامبی ترامپ؛ پیامی به متحدان و رقبا http://www.faratab.com/news/6137/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9B-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7 Sat, 06 May 17 02:08:18 +0430 گامبی ترامپ؛ پیامی به متحدان و رقبا
سیاست خارجی ایالات متحده در دوران ترامپ از دوران اوباما دو مشکل اساسی را به ارث. برده که حل آنها با شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کاهش تعهدات سیاسی دفاعی. واشنگتن در آن سوی آبها ناسازگار است.اما ترامپ دست به تحرکاتی زده است تا ش

]]>
انتشار کتاب "توافق سلیمانی ـ پوتین" http://www.faratab.com/news/6140/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%22%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%80-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86%22 Fri, 05 May 17 18:48:16 +0430 انتشار کتاب

]]>
تلاش لندن برای احیای نقش قدیمی در خاورمیانه http://www.faratab.com/news/6139/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Fri, 05 May 17 18:35:04 +0430 تلاش لندن برای احیای نقش قدیمی در خاورمیانه
ساختار سیاسی و تصمیم سازی در انگلستان طی دو قرن گذشته به اولویت در منافع بلند مدت تاکید داشته و تقریباً اکثر تصمیمات راهبردی و پایه ای انگلیسی ها بر مبنای منافع و اثر بخشی آنها در بلند مدت ارزیابی می شود.

]]>
سیاست خارجی؛ پاشنه آشیل رقبای روحانی در انتخابات http://www.faratab.com/news/6138/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%9B-%D9%BE%D8%A7%D8%B4%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B4%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA Fri, 05 May 17 18:16:07 +0430 سیاست خارجی؛ پاشنه آشیل رقبای روحانی در انتخابات
اردشیر پشنگ کارشناس روابط بین الملل اظهار داشت: اعتقاد دارم که در زمینه سیاست خارجی هیچ یک از کاندیداهای موجود قابل قیاس با برنامه ها و اقدامات روحانی نیستند و تا به امروز نیز شاهد بوده ایم که برنامه مدونی نیز در حوزه دیپلماسی ارایه نکرده اند.

]]>
برسازی اجتماعی و ریشه ای تروریسم در خاورمیانه - اثر دکتر سیامک بهرامی http://www.faratab.com/news/6136/%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87---%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C Thu, 04 May 17 17:12:29 +0430 برسازی اجتماعی و ریشه ای تروریسم در خاورمیانه - اثر دکتر سیامک بهرامی
کتاب حاضر در سال 96 و در 426 صفحه توسط انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه به چاپ رسیده است و توسط این انتشارات و انتشارات وزارت امور خارجه در نمایشگاه بین المللی کتاب در دسترس خوانندگان عزیز قرار خواهد گرفت.

]]>
در دامش داعش - اثر پیی یر ژان لوئیزار http://www.faratab.com/news/6122/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4---%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1 Thu, 04 May 17 16:46:20 +0430 در دامش داعش - اثر پیی یر ژان لوئیزار

]]>
حاشيه اي بر مجموعه شعر «استوا» http://www.faratab.com/news/6121/%D8%AD%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%C2%BB Thu, 04 May 17 16:40:18 +0430 حاشيه اي بر مجموعه شعر «استوا»
"استوا" دومین مجموعه شعر آزاده فراهانی میباشد که توسط نشر نصیرا چاپ و در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد.

]]>
«خیال راحتی» که کار دست «روحانی» می دهد! http://www.faratab.com/news/6120/%C2%AB%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%C2%BB-%DA%A9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%C2%AB%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%C2%BB-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF%21 Thu, 04 May 17 02:59:10 +0430 «خیال راحتی» که کار دست «روحانی» می دهد!
شاید بیراه نباشد که نتیجه بگیریم اگر روحانی با همین سبک به ظاهر «خیال راحت» به روال فعلی در انتخابات ادامه دهد، در پایان کار قافیه را به یکی از رقبایی که چندان جدی اش نمی گیرد ببازد!

]]>