فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Tue, 11 Aug 20 18:06:13 +0430fa چرا مربی کردستانی تیم ملی استعفا داد؟ http://www.faratab.com/news/10357/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F Thu, 19 Sep 19 11:52:20 +0430 چرا مربی کردستانی تیم ملی استعفا داد؟
کشتی‌گیر و مربی سرشناس سنندجی از سمت سرمربی‌گری تیم ملی امید کشتی فرنگی استعفا داد

]]>
درگذشت ماموستا ملا محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11397/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Mon, 10 Aug 20 15:34:25 +0430 درگذشت ماموستا ملا محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه

]]>
الکاظمی؛ نزدیک‌تر به آمریکا و نه چندان دور از ایران! http://www.faratab.com/news/11396/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%DB%8C%D8%9B-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%21 Wed, 29 Jul 20 18:26:13 +0430 الکاظمی؛ نزدیک‌تر به آمریکا و نه چندان دور از ایران!

]]>
عاشورا و کرونا http://www.faratab.com/news/11395/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 Wed, 29 Jul 20 17:54:42 +0430 عاشورا و کرونا

]]>
سپاسنامه خانواده مرحوم تیفور پشنگ http://www.faratab.com/news/11393/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Sun, 12 Jul 20 16:22:59 +0430 سپاسنامه خانواده مرحوم تیفور پشنگ

]]>
پیام تسلیت کاک عباس غزالی، فعال فرهنگی و نماینده سابق پارلمان کردستان http://www.faratab.com/news/11392/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86- Thu, 09 Jul 20 13:34:24 +0430 پیام تسلیت کاک عباس غزالی، فعال فرهنگی و نماینده سابق پارلمان کردستان

]]>
پیام تسلیت رئیس انجمن مطالعات صلح ایران و عضو هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران به دکتر پشنگ http://www.faratab.com/news/11391/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 11:06:52 +0430 پیام تسلیت رئیس انجمن مطالعات صلح ایران و عضو هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران به دکتر پشنگ

]]>
پیام تسلیت جمعی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی و روابط بین الملل کشور http://www.faratab.com/news/11390/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Thu, 09 Jul 20 10:50:28 +0430 پیام تسلیت جمعی از اساتید و پژوهشگران علوم سیاسی و روابط بین الملل کشور

]]>
ابراز تسلیت امام جمعه محترم پاوه به مناسبت درگذشت کاک تیفور پشنگ http://www.faratab.com/news/11389/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%DB%8C%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 10:45:33 +0430 ابراز تسلیت امام جمعه محترم پاوه به مناسبت درگذشت کاک تیفور پشنگ

]]>
پیام تسلیت روابط عمومی استانداری کرمانشاه به دکتر پشنگ http://www.faratab.com/news/11388/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 10:40:51 +0430 پیام تسلیت روابط عمومی استانداری کرمانشاه به دکتر پشنگ

]]>
پیام تسلیت مشاور رسانه‌ای پارلمان اقلیم کردستان به دکتر پشنگ http://www.faratab.com/news/11387/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 10:32:18 +0430 پیام تسلیت مشاور رسانه‌ای پارلمان اقلیم کردستان به دکتر پشنگ

]]>
پیام تسلیت دکتر فریدون نوری به دکتر پشنگ به مناسبت درگذشت پدر گرامی‌شان http://www.faratab.com/news/11386/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86 Thu, 09 Jul 20 10:20:37 +0430 پیام تسلیت دکتر فریدون نوری به دکتر پشنگ به مناسبت درگذشت پدر گرامی‌شان

]]>
پيام تسليت كاك چيا نوشيروان به مناسبت درگذشت پدر دكتر اردشير پشنگ http://www.faratab.com/news/11385/%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D9%83-%DA%86%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Thu, 09 Jul 20 10:14:26 +0430 پيام تسليت كاك چيا نوشيروان به مناسبت درگذشت پدر دكتر اردشير پشنگ

]]>
پیام تسلیت معاون اول دولت دهم د.رحیمی به د.پشنگ http://www.faratab.com/news/11384/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF.%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF.%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Wed, 08 Jul 20 18:02:20 +0430 پیام تسلیت معاون اول دولت دهم د.رحیمی به د.پشنگ

]]>
پیام تسلیت معاون پارلمان اقلیم کردستان عراق به دکتر پشنگ http://www.faratab.com/news/11383/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Wed, 08 Jul 20 10:23:38 +0430 پیام تسلیت معاون پارلمان اقلیم کردستان عراق به دکتر پشنگ

]]>
پیام تسلیت مدیر کل و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان خطاب به آقای اردشیر پشنگ http://www.faratab.com/news/11382/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF Wed, 08 Jul 20 09:34:57 +0430 پیام تسلیت مدیر کل و کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان کردستان خطاب به آقای اردشیر پشنگ

]]>
به مناسبت درگذشت پدر گرامی مدیر مسئول و سردبیر گروه رسانه‌ای فراتاب http://www.faratab.com/news/11381/%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Tue, 07 Jul 20 22:18:34 +0430 به مناسبت درگذشت پدر گرامی مدیر مسئول و سردبیر گروه رسانه‌ای فراتاب

]]>
پیام تسلیت مسعود بارزانی به دکتر پشنگ به مناسبت درگذشت پدرشان http://www.faratab.com/news/11380/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86 Tue, 07 Jul 20 19:42:31 +0430 پیام تسلیت مسعود بارزانی به دکتر پشنگ به مناسبت درگذشت پدرشان

]]>
درگذشت پدر دکتر پشنگ مدیرمسئول و سردبیر فراتاب http://www.faratab.com/news/11379/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8 Tue, 07 Jul 20 19:08:12 +0430 درگذشت پدر دکتر پشنگ مدیرمسئول و سردبیر فراتاب

]]>
ریشه ها و علل منازعه و درگیری های گسترده ترکیه با کُردها http://www.faratab.com/news/11377/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C--%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87--%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sat, 04 Jul 20 23:06:39 +0430 ریشه ها و علل منازعه و درگیری های  گسترده  ترکیه با کُردها
چرا دولت ترکیه به دور از موازین اخلاقی و حقوقی یا به زبانی دیگر انسانی دست به مقابله، لشکرکشی و سرکوب و گاه و بیگاه کشتار کُردها می زند؟ و حتی از لشکرکشی و ماجراجویی در در شمال آفریقا تا کناره های خلیج فارس و ... واهمه ای ندارد؟

]]>
شروع ثبت نام هشتمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای http://www.faratab.com/news/11376/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Sat, 04 Jul 20 06:13:29 +0430 شروع ثبت نام هشتمین کارگاه فشرده آموزش روزنامه‌نگاری حرفه‌ای
هشتمین دوره کارگاه فشرده روزنامه نگاری حرفه‌ای برای علاقه‌مندان به این رشته از روز 22 تیرماه آغاز خواهد شد

]]>
شهیدان محیط‌ زیست و دغدغه «ما» http://www.faratab.com/news/11375/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%E2%80%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%C2%AB%D9%85%D8%A7%C2%BB Tue, 30 Jun 20 21:15:48 +0430 شهیدان محیط‌ زیست و دغدغه «ما»

]]>
قصه پرغصه سوختن مردی برای تمام فصول! http://www.faratab.com/news/11374/%D9%82%D8%B5%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%BA%D8%B5%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B5%D9%88%D9%84%21 Tue, 30 Jun 20 00:27:19 +0430 قصه پرغصه سوختن مردی برای تمام فصول!
مختار خندانی از محافظت از حیوانات و محیط زیست تا حمایت از کولبران

]]>
استاد تو بودی کاک مختار نه ما! http://www.faratab.com/news/11373/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%21 Mon, 29 Jun 20 00:24:26 +0430 استاد تو بودی کاک مختار نه ما!

]]>
روسیه و ایران تعامل بر مدار حفاظت از برجام! http://www.faratab.com/news/11371/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%21 Fri, 26 Jun 20 22:22:30 +0430 روسیه و ایران تعامل بر مدار حفاظت از برجام!

]]>
تاثیر ترامپ بر دور خوردن دلار! http://www.faratab.com/news/11372/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%21 Fri, 26 Jun 20 22:15:22 +0430 تاثیر ترامپ بر دور خوردن دلار!

]]>
شماره جدید فصلنامه مطالعات بین‌المللی ISJ http://www.faratab.com/news/11370/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-ISJ Sun, 14 Jun 20 01:37:30 +0430 شماره جدید فصلنامه مطالعات بین‌المللی ISJ

]]>
لبخند و امیدی که هیچ بندی یارای به بند کشیدنشان را ندارد! http://www.faratab.com/news/11368/%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 13 Jun 20 18:31:41 +0430 لبخند و امیدی که هیچ بندی یارای به بند کشیدنشان را ندارد!

]]>
پیام‌ها و پیامدهای انتخاب فواد حسین دومین وزیرخارجه کُردتبار عراق! http://www.faratab.com/news/11367/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%21 Mon, 08 Jun 20 15:55:47 +0430 پیام‌ها و پیامدهای انتخاب فواد حسین دومین وزیرخارجه کُردتبار عراق!

]]>
روژان، قربانی نجات یافته از قتلی ناموسی! http://www.faratab.com/news/11366/%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AA%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%21 Wed, 27 May 20 20:17:00 +0430 روژان، قربانی نجات یافته از قتلی ناموسی!
روژان 31 سال سن دارد او برای نجات جان خود از یک قتل ناموسی به همراه دختر 5 ساله اش به کشور ترکیه فرار کرده است

]]>
فوکو؛ فیلسوف آرشیو http://www.faratab.com/news/11364/%D9%81%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%9B-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%88 Sun, 24 May 20 13:39:11 +0430 فوکو؛ فیلسوف آرشیو
انسان مدرن در تصویر سکنا گزیده است.

]]>
امیدوارم ویژگی‌های ممتاز زنان کُرد در سریال نون خ بیشتر مورد توجه قرار گیرد http://www.faratab.com/news/11363/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Wed, 20 May 20 21:47:03 +0430 امیدوارم ویژگی‌های ممتاز زنان کُرد در سریال نون خ بیشتر مورد توجه قرار گیرد

]]>
سریال نون خ فرصتی برای دیدن ظرفیتها و محدودیتهای مناطق کردنشین ایران http://www.faratab.com/news/11362/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 20 May 20 21:21:41 +0430 سریال نون خ فرصتی برای دیدن ظرفیتها و محدودیتهای مناطق کردنشین ایران

]]>
کُردی، زبانی اصیل و پرتنوع، با جهانی از واژگان غنی و قوی! http://www.faratab.com/news/11361/%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%88%DB%8C%21 Fri, 15 May 20 15:09:05 +0430 کُردی، زبانی اصیل و پرتنوع، با جهانی از واژگان غنی و قوی!

]]>
سە قاب  شکستە زندگی کارگری! http://www.faratab.com/news/11360/%D8%B3%DB%95-%D9%82%D8%A7%D8%A8%C2%A0-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DB%95-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C%21 Fri, 01 May 20 05:09:15 +0430 سە قاب  شکستە زندگی کارگری!
کدام کار، تا کارگرانش متحد شوند؟

]]>
فوری: آیا کیم جونگ اون درگذشته است؟ http://www.faratab.com/news/11357/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%3A-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 25 Apr 20 02:38:06 +0430 فوری: آیا کیم جونگ اون درگذشته است؟

]]>
مظهر خالقی استاد بزرگ موسیقی کُردی: شجریان هرگز نمی‌میرد http://www.faratab.com/news/11355/%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%3A-%D8%B4%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%DA%AF%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF Fri, 24 Apr 20 03:07:53 +0430 مظهر خالقی استاد بزرگ موسیقی کُردی: شجریان هرگز نمی‌میرد

]]>
توهم بزرگ http://www.faratab.com/news/11356/%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF Thu, 23 Apr 20 17:16:02 +0430 توهم بزرگ
آخرین اثر جان مرشایمر با عنوان «توهم بزرگ» توسط منصور براتی و دلیله رحیمی آشتیانی ترجمه شده و از سوی انتشارات ابرار معاصر به چاپ رسیده است.

]]>
چرا برخی از افراد بهبودیافته، دوباره کرونا می‌گیرند؟ http://www.faratab.com/news/11354/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87%D8%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 15 Apr 20 05:14:37 +0430 چرا برخی از افراد بهبودیافته، دوباره کرونا می‌گیرند؟
بر اساس تحقیقات انجام‌شده روی بیماران بهبودیافته‌ای که مرخص شده‌ اما پس از مدتی دوباره با علایم بیماری مراجعه کرده و آزمایششان مثبت اعلام‌شده، ویروس کرونا در این افراد دوباره فعال‌شده نه اینکه این افراد دوباره به ویروس جدید کرونا مبتلا شده باشد.

]]>
خبرنگاری در سودای ردای نخست وزیری بین‌النهرین! http://www.faratab.com/news/11353/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%86%21 Sat, 11 Apr 20 20:31:58 +0430 خبرنگاری در سودای ردای نخست وزیری بین‌النهرین!
او نیز مانند بوریس جانسون نخست وزیر فعلی بریتانیا، روزگاری خبرنگار بوده است و اینک در سودای دستیابی به ردای نخست وزیری پرشانس‌ترین گزینه عراقی‌ها به شمار می‌رود

]]>
نفت چرا و تا کجا سقوط می‌کند؟ http://www.faratab.com/news/11352/%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F Tue, 07 Apr 20 20:53:58 +0430 نفت چرا و تا کجا سقوط می‌کند؟
شیوه ویروس کرونا چگونه بازار نفت را تحت الشعاع قرار داده است؟ توافقات عربستان و روسیه چه تاثیری بر احیای قیمت نفت خواهد داشت؟ وقوع یک جنگ در خلیج فارس چه تاثیری بر قیمت و بازار نفت خواهد داشت؟

]]>
اقلیم کردستان عراق، کم تجربه در دولت‌داری اما موفق‌ در مقابله با کرونا! http://www.faratab.com/news/11351/%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%E2%80%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%21 Mon, 06 Apr 20 14:42:24 +0430 اقلیم کردستان عراق، کم تجربه در دولت‌داری اما موفق‌ در مقابله با کرونا!
بررسی 21 اقدام مختلف دولت اقلیم کردستان عراق برای مقابله با کرونا

]]>
هلین، فریاد نامیرای مقاومت در آناتولی! http://www.faratab.com/news/11350/%D9%87%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%21 Sun, 05 Apr 20 23:07:27 +0430 هلین، فریاد نامیرای مقاومت در آناتولی!
هلین برای آنچه که می‌خواست کوتاه نیامد و نامش ماندگار می‌شود به هر آنچه که مقاومت می‌نامندش و اراده خلل ناپذیر به نظر می‌رسد که دیوارهای استانبول نام هلین را برای همیشه به خاطرشان می‌سپارند. در حقیقت هلین فریاد ابدی مقاومت و اعتراض در آناتولی شد.

]]>
نگران تن من که آب می‌شود نباش، آسمان را بر قامتم پوشیدم! http://www.faratab.com/news/11349/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%8C-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%85%21 Sat, 04 Apr 20 22:33:35 +0430 نگران تن من که آب می‌شود نباش، آسمان را بر قامتم پوشیدم!

]]>
تاثیر کرونا بر وظایف و تعهدات دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل! http://www.faratab.com/news/11345/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%21 Sat, 04 Apr 20 15:50:44 +0430 تاثیر کرونا بر وظایف و تعهدات دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل!
وظایف و تعهدات بین‌المللی دولت‌ها از منظر حقوق بین‌الملل در زمان شیوع کرونا چیست؟ دولتی که خود توانایی کافی برای کمک به مردم ندارد، آیا باید کمک‌های دیگران را بپذیرد؟ دولت ایران بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی چه تعهداتی به مردم در زمان شیوع کرونا دارد؟

]]>
زنی که از بوم نقاشی، مقاومت، صلح و زندگی می‌آفریند http://www.faratab.com/news/11329/%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%AF Fri, 03 Apr 20 07:30:48 +0430 زنی که از بوم نقاشی، مقاومت، صلح و زندگی می‌آفریند
زهرا دوغان هنرمند کُرد ترکیه‌ای است که با ابداعات خلاقانه‌اش موفق شده است توجهات بین المللی را به آثار و پیام‌هایش که عمدتاً بازگو کننده وضعیت نامناسب کُردهای ترکیه است، را به خود جلب کند.

]]>
نمادها و اسطوره‌ها در هه‌لپه‌رکی کُردی! http://www.faratab.com/news/11344/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%87%E2%80%8C%D9%84%D9%BE%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C%21 Thu, 02 Apr 20 00:35:07 +0430 نمادها و اسطوره‌ها در هه‌لپه‌رکی کُردی!
از نظر فلسطفی و اسطوره شناسی رقص کُردی دارای چه پیامها و نمادهایی است؟

]]>
کرونا بدر امسال بجای سیزده بدر http://www.faratab.com/news/11343/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1 Tue, 31 Mar 20 21:34:24 +0430 کرونا بدر امسال بجای سیزده بدر
سیزده بدر را این بار با ماندن در خانه در فضای مجازی بدر می کنیم تا یادمان بماند که این روزها نیستند که نحس اند بلکه این عمل و کردار و عاقبت کارماست که آنها را نحس و نخواستنی می کند.

]]>
در این روزهای قرنطینه چگونه کالری بدن را کنترل کنیم http://www.faratab.com/news/11341/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Tue, 24 Mar 20 23:53:27 +0430 در این روزهای قرنطینه چگونه کالری بدن را کنترل کنیم
در عید و روزهای قرنطینه نمی‌توانیم با قرمه‌سبزی یا فسنجان که جلوی چشم‌مان هستند، مقابله کنیم. هم دلمان می‌خواهد از همه طعم‌ها بچشیم و هم نمی‌خواهیم چاق شویم.

]]>
عراق و تداوم چرخه فقدان تولد رهبران ملی و بزرگ! http://www.faratab.com/news/11340/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%21 Tue, 24 Mar 20 18:29:02 +0430 عراق و تداوم چرخه فقدان تولد رهبران ملی و بزرگ!
آیا عدنان الزرفی می‌تواند ردای نخست وزیری را بپوشد؟

]]>