فراتاب-اصلی http://www.faratab.com/category/1/ info@rsm.co.ir Thu, 20 Jan 22 00:22:46 +0330fa نقش متوازنگر روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین http://www.faratab.com/news/11962/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D9%86 Wed, 19 Jan 22 22:12:30 +0330 نقش متوازنگر روسیه در مذاکرات هسته‌ای وین
آرزو زارع عسکری - پژوهشگر روابط بین الملل

]]>
سینان اعظام: پویایی بورس بر فعالیت علمی و پژوهشی جوانان نخبه کشور اثرگذار است http://www.faratab.com/news/11961/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85%3A-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 16 Jan 22 11:41:10 +0330 سینان اعظام: پویایی بورس بر فعالیت علمی و پژوهشی جوانان نخبه کشور اثرگذار است
عضو کمیسیون اقتصادی جوانان کشور

]]>
چرا کُردها در صدر موج مهاجرت پر خطرهستند؟ http://www.faratab.com/news/11960/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%BE%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F Wed, 12 Jan 22 12:14:19 +0330 چرا کُردها در صدر موج مهاجرت پر خطرهستند؟
گفت و گوی هفته نامه غرب با اردشیر پشنگ

]]>
جنبش‌های کُردی و ساختارهای توزیعی قدرت http://www.faratab.com/news/11957/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%DB%8C--%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA Wed, 12 Jan 22 11:52:19 +0330 جنبش‌های کُردی و ساختارهای توزیعی  قدرت
د.سیامک بهرامی - ارائه مدلی نظری برای فهم ظهور و سقوط جنبش‌های کردی

]]>
جنبش‌های کُردی و ساختارهای توزیعی قدرت (3) http://www.faratab.com/news/11959/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%DB%8C--%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%283%29 Wed, 12 Jan 22 11:50:27 +0330 جنبش‌های کُردی و ساختارهای توزیعی  قدرت (3)
بخش سوم و پایانی مقاله دکتر سیامک بهرامی

]]>
جنبش‌های کُردی و ساختارهای توزیعی قدرت (2) http://www.faratab.com/news/11958/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%DB%8C--%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%282%29 Wed, 12 Jan 22 11:46:54 +0330 جنبش‌های کُردی و ساختارهای توزیعی  قدرت (2)
بخش دوم مقاله دکتر سیامک بهرامی

]]>
مجید کلهری و توسعه حوزه پژوهش فوتسال http://www.faratab.com/news/11956/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84 Wed, 12 Jan 22 11:09:14 +0330 مجید کلهری و توسعه حوزه پژوهش فوتسال

]]>
محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق کیست؟ http://www.faratab.com/news/11955/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sun, 09 Jan 22 22:03:27 +0330 محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق کیست؟
نقاط عطف زندگی رئیس مجلس عراق در یک نگاه

]]>
پاوه، نام و محتوایی پاک به گونه گوهر http://www.faratab.com/news/11954/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1 Sun, 09 Jan 22 17:37:19 +0330 پاوه، نام و محتوایی پاک به گونه گوهر
پیام تبریک «عباس غزالی» به مناسبت کاندیدشدن پاوه در میان ده شهر سالم جهانی

]]>
جلالی: تناسب الگوی ساخت و تقاضای مسکن در کشور مورد توجه باشد http://www.faratab.com/news/11953/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C%3A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Sat, 08 Jan 22 13:52:27 +0330 جلالی: تناسب الگوی ساخت و تقاضای مسکن در کشور مورد توجه باشد
رضا جلالی عضو کمیسیون مسکن و رفاه سمن های جوانان کشور

]]>
چاپ جدیدترین نسخه های آثار مرحوم محمد علی حقیقت سمنانی http://www.faratab.com/news/11952/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C Wed, 05 Jan 22 16:11:15 +0330 چاپ جدیدترین نسخه های آثار مرحوم محمد علی حقیقت سمنانی

]]>
سردار امیری‌مقدم 51مین استاندار کرمانشاه کیست؟ http://www.faratab.com/news/11951/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-51%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 05 Jan 22 13:17:36 +0330 سردار امیری‌مقدم 51مین استاندار کرمانشاه کیست؟
او هفدهمین استاندار کرمانشاه پس از پیروزی انقلاب اسلامی است

]]>
مزیت‌های روانسر در رونق بخشیدن به صنعت گردشگری هورامان http://www.faratab.com/news/11950/%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86 Mon, 03 Jan 22 14:15:53 +0330 مزیت‌های روانسر در رونق بخشیدن به صنعت گردشگری هورامان
فردین رحیمی - کارشناس ارشد شهرسازی

]]>
افزایش ۲۸ درصدی واردات کالا از گمرکات کرمانشاه http://www.faratab.com/news/11949/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87 Sat, 01 Jan 22 14:03:53 +0330 افزایش ۲۸ درصدی واردات کالا از گمرکات کرمانشاه
کرمانشاه ناظر گمرکات استان کرمانشاه، از صادرات یک میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار کالا از مرزهای استان در ۹ ماهه امسال خبر داد و گفت: بیشتر این کالاها به عراق صادر شده است.

]]>
قیمت آرد و نان در عراق افزایش پیدا کرد! http://www.faratab.com/news/11947/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%21 Sat, 01 Jan 22 10:39:47 +0330 قیمت آرد و نان در عراق افزایش پیدا کرد!
عراق سال 2022 واردات آرد را 50 درصد افزایش می‌دهد

]]>
در 9 ماه اخیر، چه میزان کالا از مرز مهران به عراق صادر شده است؟ http://www.faratab.com/news/11946/%D8%AF%D8%B1-9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 01 Jan 22 10:34:25 +0330 در 9 ماه اخیر، چه میزان کالا از مرز مهران به عراق صادر شده است؟
مدیرکل گمرک استان ایلام در گفت و گو با خبرنگاران

]]>
دیکتاتوری با امضای صدام حسین! http://www.faratab.com/news/11945/%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%21 Thu, 30 Dec 21 19:08:53 +0330 دیکتاتوری با امضای صدام حسین!
بررسی 55 حادثه سرنوشت‌ساز در 7 دهه زندگی صدام!

]]>
سخنگوی وزارت خارجه: با جدیت پیگیر وضعیت 9 تبعه کُرد ایرانی هستیم http://www.faratab.com/news/11944/%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87%3A-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-9-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Wed, 29 Dec 21 15:40:30 +0330 سخنگوی وزارت خارجه: با جدیت پیگیر وضعیت 9 تبعه کُرد ایرانی هستیم
سرانجام پس از 3 سوال فراتاب، خطیب زاده اخبار امیدوار کننده ای به رسانه‌ها داد

]]>
پشت پرده استیضاح وزیر صمت چه خبر است؟ http://www.faratab.com/news/11943/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Tue, 28 Dec 21 18:01:55 +0330 پشت پرده استیضاح وزیر صمت چه خبر است؟
عملکرد فاطمی امین وزیر صمت در حوزه خودرو در کلاب هاووس انجمن قطعه سازان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این در حالی است که اخیرا زمزمه هایی از استیضاح وزیر نیز به گوش می رسد.

]]>
اکران «امتحان» در جشنواره‌های فیلم «گوا» هندوستان، «تفلیس» گرجستان و «دریای سرخ» عربستان http://www.faratab.com/news/11942/%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%DA%AF%D9%88%D8%A7%C2%BB-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%C2%AB%D8%AA%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3%C2%BB-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%C2%AB%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE%C2%BB-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Tue, 28 Dec 21 17:41:36 +0330 اکران «امتحان» در جشنواره‌های فیلم «گوا» هندوستان، «تفلیس» گرجستان و «دریای سرخ» عربستان

]]>
سنندج چگونه توانست به هفتمین پایتخت کتابخوان ایران تبدیل شود؟ http://www.faratab.com/news/11941/%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F Tue, 28 Dec 21 17:37:50 +0330 سنندج چگونه توانست به هفتمین پایتخت کتابخوان ایران تبدیل شود؟

]]>
بخش خصوصی مخالف تشریفات دست‌وپاگیر مرزی میان ایران و عراق! http://www.faratab.com/news/11927/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%D9%BE%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%21 Sat, 25 Dec 21 14:53:58 +0330 بخش خصوصی مخالف تشریفات دست‌وپاگیر مرزی میان ایران و عراق!
گفت‌وگو با ابراهیم فتحی در خصوص چشم‌انداز روابط بدون ویزای ایران و عراق

]]>
آسیب‌شناسی روابط اقتصادی ایران و چین http://www.faratab.com/news/11940/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86 Sat, 25 Dec 21 14:48:30 +0330 آسیب‌شناسی روابط اقتصادی ایران و چین
سامان پویان‌مهر - فعال اقتصادی و پژوهشگر مسائل چین

]]>
محمد حاجی محمود: تاریخ به عقب باز نمی‌گردد، آینده کُردها روشن‌تر است http://www.faratab.com/news/11939/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%3A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D8%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 24 Dec 21 01:05:06 +0330 محمد حاجی محمود: تاریخ به عقب باز نمی‌گردد، آینده کُردها روشن‌تر است
دیدار دبیرکل حزب سوسیال دموکرات کردستان عراق با تنی چند از پژوهشگران و روزنامه‌نگاران کُرد در تهران

]]>
مکمل‌ها؛ محصول جدایی ناپذیر زندگی امروزی! http://www.faratab.com/news/11938/%D9%85%DA%A9%D9%85%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%9B-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%21 Thu, 23 Dec 21 02:14:48 +0330 مکمل‌ها؛ محصول جدایی ناپذیر زندگی امروزی!
د.نینا میردریکوند و بررسی تولید مکمل ها دارویی در صنعت ایران

]]>
وبینار تخصصی «حقوق بشر و کرامت انسانی: نقد و بررسی محجوریت» http://www.faratab.com/news/11937/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%C2%AB%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%C2%BB Wed, 22 Dec 21 13:16:08 +0330 وبینار تخصصی «حقوق بشر و کرامت انسانی: نقد و بررسی محجوریت»
فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) و بنیاد مطالعات بین‌المللی گفت‌وگوهای جهانی برگزار می‌کنند:

]]>
 امیر فیلی: ارتقای سواد سلامت جامعه ضروری است http://www.faratab.com/news/11935/%C2%A0%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%3A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 20 Dec 21 14:53:16 +0330  امیر فیلی: ارتقای سواد سلامت جامعه ضروری است
عضو کمیسیون سلامت مجمع جوانان کشور

]]>
غفور قتالی: تبادلات تجاری در حوزه مسکن تحول آفرین است http://www.faratab.com/news/11936/%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%3A-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 20 Dec 21 14:47:46 +0330 غفور قتالی: تبادلات تجاری در حوزه مسکن تحول آفرین است
عضو کمیسیون مسکن و رفاه سمن های جوانان کشور

]]>
سوال فراتاب از سخنگوی وزارت خارجه در خصوص وضعیت ۹پناهجوی کُرد اسیر در شمال سوریه http://www.faratab.com/news/11934/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DB%B9%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Mon, 20 Dec 21 14:23:06 +0330 سوال فراتاب از سخنگوی وزارت خارجه در خصوص وضعیت ۹پناهجوی کُرد اسیر در شمال سوریه
سومین سوال محمدحسن گودرزی از سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه درباره 9شهروند اسیر ایرانی

]]>
دکتر علی آزمایش با موضوع چشم‌انداز روشن نظام حقوقی ایران سخنرانی می‌کند http://www.faratab.com/news/11933/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 18 Dec 21 18:52:44 +0330 دکتر علی آزمایش با موضوع چشم‌انداز روشن نظام حقوقی ایران سخنرانی می‌کند

]]>
سناریوهای پشت‌پرده و اطلاعات تازه از پرونده 9پناهجوی ایرانی اسیر در شمال سوریه http://www.faratab.com/news/11932/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-9%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sat, 18 Dec 21 18:01:20 +0330 سناریوهای پشت‌پرده و اطلاعات تازه از پرونده 9پناهجوی ایرانی اسیر در شمال سوریه
گفت‌وگوی اختصاصی فراتاب با یکی از شاهدان عینی

]]>
راهکارهای حقوقیِ برای رهایی پناه‌جویان کُرد از اسارت شورشیان مخالف دولت سوریه http://www.faratab.com/news/11931/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%90-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sat, 18 Dec 21 11:21:39 +0330 راهکارهای حقوقیِ برای رهایی پناه‌جویان کُرد از اسارت شورشیان مخالف دولت سوریه
دکتر ستار عزیز استاد حقوق بین‌الملل و بررسی تخلفات حقوقی دولت ترکیه

]]>
آدرس غلط به مال باختگان نیمایی برای حمایت از یک صرافی http://www.faratab.com/news/11930/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C Fri, 17 Dec 21 20:05:05 +0330 آدرس غلط به مال باختگان نیمایی برای حمایت از یک صرافی
تجمع مال باختگان نیمایی در مقابل بانک مرکزی روز سه شنبه 23 آذرماه نیز ادامه داشت، مال باختگانی که با مشاوره های اشتباه و آدرس غلط برخی از وکلا انتظار دارند، دارایی و سرمایه هایشان از پرونده شکایت شرکت پالایش و پخش از مفسد اقتصادی «م.ذ» بدهکار 500میلیون دل

]]>
«فاصله اجتماعی» ساخته كاوه معين‌فر جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی «هايكو» هلند را گرفت http://www.faratab.com/news/11928/%C2%AB%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%C2%BB-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%81%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%C2%AB%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88%C2%BB-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Thu, 16 Dec 21 17:18:46 +0330 «فاصله اجتماعی» ساخته كاوه معين‌فر جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی «هايكو» هلند را گرفت

]]>
توورەج ئەسڵانی خەڵاتی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی «ڕێگای هەورێشم»ی چینی بەدەستهێنا http://www.faratab.com/news/11929/%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%B1%DB%95%D8%AC-%D8%A6%DB%95%D8%B3%DA%B5%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%DB%95%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%DB%95%D9%88%DA%B5%DB%95%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%C2%AB%DA%95%DB%8E%DA%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%95%D9%88%D8%B1%DB%8E%D8%B4%D9%85%C2%BB%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D8%AF%DB%95%D8%B3%D8%AA%D9%87%DB%8E%D9%86%D8%A7 Thu, 16 Dec 21 17:17:24 +0330 توورەج ئەسڵانی خەڵاتی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی «ڕێگای هەورێشم»ی چینی بەدەستهێنا
تورج اصلانی جایزه کارگردان نوگرای جشنواره بین‌المللی فیلم «جاده ابریشم» چین را گرفت

]]>
خلاءهای قانونی و مساله‌ای بنام خشونت علیه زنان! http://www.faratab.com/news/11926/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%21 Thu, 16 Dec 21 12:54:54 +0330 خلاءهای قانونی و مساله‌ای بنام خشونت علیه زنان!
گفت‌وگوی سوگل قائمی با گلاله وطن‌دوست وکیل و فعال حوزه زنان

]]>
یلدا دوستی: اعتلای نقاشی نقش مهمی در پویایی اقتصاد هنر کشور دارد http://www.faratab.com/news/11925/%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%3A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Tue, 14 Dec 21 14:43:45 +0330 یلدا دوستی: اعتلای نقاشی نقش مهمی در پویایی اقتصاد هنر کشور دارد

]]>
تجمع خانواده‌های 9 شهروند کُرد ایرانی جلوی سفارت ترکیه در تهران http://www.faratab.com/news/11924/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 14 Dec 21 14:27:15 +0330 تجمع خانواده‌های 9 شهروند کُرد ایرانی جلوی سفارت ترکیه در تهران
درخواست کمک خانواده های شهروندان ایرانی از دولت ترکیه برای آزادی فرزاندانشان

]]>
دو گانه قانون و طبقه اجتماعی و رابطه آنها با خشونت علیه زنان! http://www.faratab.com/news/11922/%D8%AF%D9%88%C2%A0%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%21 Mon, 13 Dec 21 19:47:44 +0330 دو گانه قانون و طبقه اجتماعی و رابطه آنها با خشونت علیه زنان!
گفت‌وگوی سوگل قائمی با شیرین همایون وکیل دادگستری

]]>
مبادله؛ شرط تازه ارتش آزاد سوریه برای آزادی 9 شهروند کُرد ایرانی! http://www.faratab.com/news/11923/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87%D8%9B-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Sun, 12 Dec 21 17:17:40 +0330 مبادله؛ شرط تازه ارتش آزاد سوریه برای آزادی 9 شهروند کُرد ایرانی!
سخنگوی خانواده‌ پناهجویان کُرد ایرانی در گفت‌وگو با فراتاب :

]]>
کردستان قربانی پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای http://www.faratab.com/news/11921/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C Sat, 11 Dec 21 17:21:22 +0330 کردستان قربانی پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای
هشدار پروفسور هوشنگ قمرنیا درباره سیاستهای اشتباه آبی کشور در ...

]]>
«امتحان» جایزه UNFPA در چهل و سومین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم «قاهره» را گرفت http://www.faratab.com/news/11920/%C2%AB%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-UNFPA-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%C2%AB%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87%C2%BB-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Tue, 07 Dec 21 17:23:14 +0330 «امتحان» جایزه UNFPA در چهل و سومین جشنواره‌ بین‌المللی فیلم «قاهره» را گرفت
فیلم سینمایی «امتحان» به کارگردانی شوکت امین کورکی جایزه «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» ...

]]>
چاوخشاندنێک بە براوەکانی هەشتەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی «دهۆک» http://www.faratab.com/news/11919/%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8E%DA%A9-%D8%A8%DB%95-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%DB%95%D8%B4%D8%AA%DB%95%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8E%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A4%D8%A7%DA%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%DB%95%D9%88%DA%B5%DB%95%D8%AA%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%DB%8C-%C2%AB%D8%AF%D9%87%DB%86%DA%A9%C2%BB Tue, 07 Dec 21 17:18:10 +0330 چاوخشاندنێک بە براوەکانی هەشتەمین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی «دهۆک»
فه‌راتاب - مەنسوور جیهانی

]]>
از تالشی‌هاو جغرافیای سیاسی و فرهنگی‌شان چه می‌دانیم؟ http://www.faratab.com/news/11918/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%88-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Mon, 06 Dec 21 15:51:17 +0330 از تالشی‌هاو جغرافیای سیاسی و فرهنگی‌شان چه می‌دانیم؟
رستم بهرامی -  کارشناس ارشد روابط بین الملل

]]>
تاثیر سوءتغذیه بر سلامت روان http://www.faratab.com/news/11917/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86 Mon, 06 Dec 21 15:45:38 +0330 تاثیر سوءتغذیه بر سلامت روان
شهلا ناصری کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

]]>
تورج اصلانى جایزه بهترین فیلمبرداری بالیوود 2021 را گرفت http://www.faratab.com/news/11916/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF-2021-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Mon, 06 Dec 21 02:56:46 +0330 تورج اصلانى جایزه بهترین فیلمبرداری بالیوود 2021 را گرفت

]]>
چگونگی صعود تیم فوتبال دالکُرد به لیگ یک سوئد! http://www.faratab.com/news/11915/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%21 Mon, 06 Dec 21 02:07:24 +0330 چگونگی صعود تیم فوتبال دالکُرد به لیگ یک سوئد!
بختیار رحمانی کاپیتان تیم با پاس گل طلایی‌اش به دیگر بازیگر کُرد تیم دالکرد زمینه ساز صعود به لیگ یک سوئد شد

]]>
فراخوان جشنواره بین‌المللی «هايكو» در کشور هلند منتشر شد http://www.faratab.com/news/11914/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%C2%AB%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%88%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF Sun, 28 Nov 21 16:49:24 +0330 فراخوان جشنواره بین‌المللی «هايكو» در کشور هلند منتشر شد

]]>
بررسی کارنامه سینماگران کُرد ایرانی در جشنواره بین‌المللی فیلم دهوک http://www.faratab.com/news/11913/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%88%DA%A9 Sun, 28 Nov 21 16:46:51 +0330 بررسی کارنامه سینماگران کُرد ایرانی در جشنواره بین‌المللی فیلم دهوک
منصور جهانی - خبرنگار حوزه سینما

]]>
چرا صدر می‌گوید «پای ایران را به امور سیاسی عراق باز نکنید»؟ http://www.faratab.com/news/11912/-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%C2%AB%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF%C2%BB%D8%9F Sun, 21 Nov 21 09:54:45 +0330  چرا صدر می‌گوید «پای ایران را به امور سیاسی عراق باز نکنید»؟
اردشیر پشنگ پژوهشگر مسائل خاورمیانه و امور عراق

]]>