فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 08:37:36 +0330fa داستان میزبانی پروفسور کامران وفا به سبک ایرانی از نابغه فیزیک http://www.faratab.com/news/1458/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%BA%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9 Wed, 04 May 16 21:10:17 +0430 داستان میزبانی  پروفسور کامران وفا به سبک ایرانی از نابغه فیزیک
هاوکینگ هم تصاویر سفر خود در سال ۱۳۴۱ به ایران را به مهمانی آورده بود و به مهمانان از خاطرات سفر خود به ایران و علاقه فراوان به سفر دوباره به ایران گفته بود.

]]>