فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 03:37:31 +0330fa آیت الله سیستانی پیش بینی چنین روزهایی را کرده بود http://www.faratab.com/news/1418/%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF Tue, 03 May 16 20:30:02 +0430 آیت الله سیستانی پیش بینی چنین روزهایی را کرده بود
سال گذشته آیت الله سیستانی، عالی ترین مرجع شیعیان عراق گفت اگر اصلاحات انجام نشود چنین نتیجه ای بعید نیست. سیستانی که به ندرت وارد مسائل سیاسی می شود در توصیه به عبادی در ایجاد تغییرات کاملا صریح بوده است.

]]>