فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 20 Jan 19 07:03:31 +0330fa صدر بدنبال سهم خواهی بیشتر از قدرت / امکان افزایش درگیریهای کردها و شیعیان http://www.faratab.com/news/1412/%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA--%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86 Mon, 02 May 16 20:14:39 +0430 صدر بدنبال سهم خواهی بیشتر از قدرت / امکان افزایش درگیریهای کردها و شیعیان
اگر توافقی عاجل و معقول بین کردها و دولت مرکزی (شیعیان) بر سر مناطق موردمناقشه روی ندهد بدیهی خواهد بود که درگیریهای اخیر در طوزخورماتو به دیگر مناطق نظیر دیالی، کرکوک و موصل سرایت پیدا کند

]]>