فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 19:56:23 +0330fa امید به برقراری آتش بس در دل بحران کشور سوریه http://www.faratab.com/news/1386/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Mon, 02 May 16 11:10:49 +0430 امید به برقراری آتش بس در دل بحران کشور سوریه
به گفته منابع روسی با وجود یک روز تمام بمباران و تیراندازی در حلب، امکان برقراری آتش‌بس در این شهر واقع در شمال سوریه نیز وجود دارد.

]]>