فراتاب-کیوسک http://www.faratab.com/category/93/ info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 06:39:53 +0330fa در خاورمیانه بودن دیکتاتورها یک درد است و رفتنشان دردی بزرگتر! http://www.faratab.com/news/143/%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%21 Mon, 01 Feb 16 02:21:31 +0330 در خاورمیانه بودن دیکتاتورها یک درد است و رفتنشان دردی بزرگتر!
پشنگ: در خاورمیانه بودن دیکتاتورها یک درد است و رفتنشان دردی بزرگتر!
زاهد: داعش محصول طراحی موساد، شبکه تشکیلاتی بعث و پول برخی اعراب است

]]>