فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 17:14:11 +0330fa خواهان برقراری آتش بس سراسری در سوریه هستیم http://www.faratab.com/news/1356/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85 Mon, 02 May 16 09:35:49 +0430 خواهان برقراری آتش بس سراسری در سوریه هستیم
روز یکشنبه اول ماه مه (۱۲ اردیبهشت) جان کری وزیر خارجه آمریکا به ژنو می‌رود تا برای برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه تلاش کند. او در این سفر با استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه و نیز همتایان خود از کشورهای عربستان سعودی و اردن دیدار خوا

]]>