فراتاب-مقاله http://www.faratab.com/category/91/ info@rsm.co.ir Thu, 13 Aug 20 22:11:05 +0430fa پیامها و پیامدهای سفر روحانی به اروپا http://www.faratab.com/news/129/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sun, 31 Jan 16 05:03:56 +0330 پیامها و پیامدهای سفر روحانی به اروپا
اهمیت سفر رئیس جمهور به ایتالیا و فرانسه در همین نکته نهفته است که از طرف تصمیم‌گیران کلیدی در جهان که همانا برخی از آنها کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا هستند، پیام‌هایی مبنی بر اینکه مشکلات کار با ایران به اتمام رسیده است را در رسانه‌ها مشاهده می‌کنیم

]]>