فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 09:51:49 +0330fa شکست دیپلماسی قهری و تحقق توافق برجام http://www.faratab.com/news/1326/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85 Sun, 01 May 16 03:55:45 +0430 شکست دیپلماسی قهری و تحقق توافق برجام
امتیازاتی که در سال ۲۰۱۵ از ایران خواسته شده، به طور کلی همان امتیازاتی است که در سال ۲۰۰۵ (از طرف خود ایران) مطرح شده بود. در واقع این ایالات متحده و اتحادیه اروپا هستند که با پذیرش برنامه غنی سازی ایران، به جای تحریم، توافق ۲۰۱۵ را عملی کردند.

]]>