فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 23 Jan 19 15:55:59 +0330fa شوخی با سیاست به سبک بریتانیایی http://www.faratab.com/news/1294/%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C Fri, 29 Apr 16 10:13:04 +0430 شوخی با سیاست به سبک بریتانیایی
اما صادقانه و بی پرده سخن گفتن تنها به مصاحبه با بازیگران معروف خلاصه نمی شود بلکه سیاستمداران بلندپایه را نیز به چالش می کشد. Have I Got News For You نام برنامه ای طنز از بی بی سی است که متشکل از دو عضو ثابت و دو مهمان هفتگی و یک مجری است و به بررسی وقای

]]>