فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 21 Jan 21 17:43:24 +0330fa مطالعه‌ای دربارۀ نظام طبقاتی در بزرگ‌ترین فیلم‌های دیزنی و پیکسار http://www.faratab.com/news/1206/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%80-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B1 Mon, 25 Apr 16 21:05:02 +0430 مطالعه‌ای دربارۀ نظام طبقاتی در بزرگ‌ترین فیلم‌های دیزنی و پیکسار
جسی استراب، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه دوک به‌همراه دو دانشجوی لیسانس، میریا آیالا و کالین ویکستد، ۳۶ فیلم دیزنی و شرکت وابسته به آن یعنی پیکسار را تماشا کردند. این فیلم‌ها از ۱ژانویۀ ۲۰۱۴، صدمیلیون دلار فروش داشته‌اند. آن‌ها طبقۀ هر شخصیت را تعیین کردن

]]>