فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 03:30:43 +0330fa تمام بدنم را به‌ محض مردنم بسوزانید و خاکسترهایش را در جایی نامعلوم پخش کنید http://www.faratab.com/news/1204/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%E2%80%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B6-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF Mon, 25 Apr 16 19:55:22 +0430 تمام بدنم را به‌ محض مردنم بسوزانید و خاکسترهایش را در جایی نامعلوم پخش کنید
انیشتین قدیس نبود. او به همسر اولش، میلوا ماریچ خیانت کرد و سراغ دخترعمویش الزا انیشتین رفت. انیشتین بعدها با الزا ازدواج کرد. بعد از مدتی به او هم خیانت کرد. مشهور است که او در نامه به دوستانش، شعرهای ضعیفی با مضامین جنسی می‌نوشته است.

]]>