فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 20 Nov 18 17:54:10 +0330fa «عدالت برابری‌طلبانه و مقالاتی دیگر در حوزۀ فلسفۀ سیاسی» نوشتۀ جرالد کوهن http://www.faratab.com/news/1175/-%C2%AB%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%DB%80-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%80-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%C2%BB-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%80-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86 Mon, 25 Apr 16 08:10:02 +0430  «عدالت برابری‌طلبانه و مقالاتی دیگر در حوزۀ فلسفۀ سیاسی» نوشتۀ جرالد کوهن
عدالت برابری‌طلبانه مشتمل است بر مقالاتی که پیش‌تر منتشر شده بودند به‌همراه تعدادی مقاله که برای نخستین‌بار در این مجلد انتشار می‌یابند.

]]>