فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 16:54:42 +0330fa صفحه 112 کتاب چه میگوید؟ http://www.faratab.com/news/1174/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-112-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%9F Mon, 25 Apr 16 07:40:02 +0430 صفحه 112 کتاب چه میگوید؟
به‌لطف وبسایت کامپیلیت ریویو، توانستم از یک جایزۀ ادبی کمک بگیرم؛ جایزۀ صفحۀ صدودوازدهم که به‌تازگی فهرست اسامی نامزدهای نیمه نهایی خود را اعلام کرده است.

]]>