فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 17 Aug 18 08:11:51 +0430fa راه ورود به فلسفه؟ http://www.faratab.com/news/1167/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%D8%9F Sun, 24 Apr 16 16:40:16 +0430 راه ورود به فلسفه؟
شکی نیست که وضعیت فلسفه در نظام آموزشی ما اسفبار است؛ نکته‌ای که مراد فرهادپور بحث خود را با آن آغاز می‌کند. این البته ربطی به وضعیت فلسفه در سایر جاها ندارد. معضل اساسی‌تری که در گفتار پیش رو فرهادپور به آن اشاره می‌کند، بحرانی است که از یک سو ناشی از قد

]]>