فراتاب-افغانستان و پاکستان و شبه قاره http://www.faratab.com/category/80/ info@rsm.co.ir Thu, 04 Mar 21 09:00:42 +0330fa بارزانی: سایکس -پیکو در حال فروپاشی و مرزهای جدید در راه است http://www.faratab.com/news/110/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DB%8C%3A-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3--%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 25 Jan 16 23:55:25 +0330 بارزانی: سایکس -پیکو در حال فروپاشی و مرزهای جدید در راه است
بارزانی: زمانی گفتن از کرد و کردستان در ترکیه ممنوع بود اما «در آخرین سفرم به ترکیه، پرچم کردستان عراق را در کاخ ریاست جمهوری ترکیه (بخاطر حضور من) به اهتزاز درآوردند»

]]>