فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 20:01:32 +0330fa بررسی، معرفی و نقد کتاب مناطق حیاتی خاورمیانه http://www.faratab.com/news/1136/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Sat, 23 Apr 16 16:35:43 +0430 بررسی، معرفی و نقد کتاب مناطق حیاتی خاورمیانه
تحریریه ی فراتاب در پنجمین نشست و گفتوگوی تلگرامی، به بررسی، تحلیل و نقد کتاب مناطق حیاتی خاورمیانه، با حضور نویسنده کتاب، آقای دکتر قدیر نصری پرداخت.

]]>