فراتاب-لبنان، فلسطین و اردن http://www.faratab.com/category/79/ info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 10:19:06 +0330fa افزایش نرخ جریمه چه تاثیری بر کاهش تصادفات دارد؟ http://www.faratab.com/news/104/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F Mon, 25 Jan 16 09:15:01 +0330 افزایش نرخ جریمه چه تاثیری بر کاهش تصادفات دارد؟
افزایش جرائم رانندگی همواره یکی از موضوعات مورد بحث کارشناسان این حوزه است اما نکته قابل تامل در نظرات کارشناسی، عوامل رواشناختی و اجتماعی حاکم بر تخلفات است به گونه ای که پراختن به این عوامل بیش از هر ابزار دیگری قدرت بازدارندگی دارد.

]]>