فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 20 Jan 21 20:13:15 +0330fa رای دادگاه آمریكا ربطی به برجام ندارد http://www.faratab.com/news/1135/%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%83%D8%A7-%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sat, 23 Apr 16 01:50:01 +0430 رای دادگاه آمریكا ربطی به برجام ندارد
حمید قنبری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانك مركزی با بیان اینكه رای دادگاه آمریكایی علیه دارایی های ایران ربطی به برجام ندارد گفت: ایالات متحده آمریكا با این تصمیم، خود را به عنوان یكی از ناامن ترین كشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانك­های خارجی نشان داده ا

]]>