فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 09:00:59 +0330fa دولت آمریکا دستورالعمل اجرای برجام را برای 50 ایالت تشریح کرد http://www.faratab.com/news/1131/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-50-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Sat, 23 Apr 16 07:05:09 +0430 دولت آمریکا دستورالعمل اجرای برجام را برای 50 ایالت تشریح کرد
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که بمنظور شرکت در دو اجلاس اهداف توسعه پایدار و امضای تعهدات کنوانسیون تغییرات آب و هوایی به نیویورک سفر کرده است، دیدار با جان کری، اجرای جدی برجام از سوی آمریکا از مهمترین محورهای سفر خود به نیویورک اعلام کرد.

]]>