فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 03:39:26 +0330fa ادعایی به وسعت 48 میلیون کاربر تلگرامی http://www.faratab.com/news/1125/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B9%D8%AA-48-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C Sat, 23 Apr 16 03:20:02 +0430 ادعایی به وسعت 48 میلیون کاربر تلگرامی
«لشکر ایرانی‌ها در تلگرام 48 میلیون شد» این خبری است که ابتدای هفته جاری یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرد و برخی دیگر از سایت‌ها نیز این آمار را باز نشر کردند.

]]>