فراتاب-عراق http://www.faratab.com/category/77/ info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 01:47:34 +0330fa شب ساز ایرانی در تسخیر تکنوازان http://www.faratab.com/news/103/%D8%B4%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86 Mon, 25 Jan 16 10:15:01 +0330 شب ساز ایرانی در تسخیر تکنوازان
جزییات برنامه‌های پنجمین «شب ساز ایرانی‌» با حضور تعدادی از هنرمندان تشریح شد.

]]>