فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 19:04:30 +0330fa «اسلحه، میکروب و فولاد» اثر جرد ماسون دایموند http://www.faratab.com/news/1102/%C2%AB%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87%D8%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%C2%BB-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF- Fri, 22 Apr 16 16:45:01 +0430 «اسلحه، میکروب و فولاد» اثر جرد ماسون دایموند
کتاب «اسلحه، میکروب و فولاد» تاریخ مختصر زندگی انسان در ١٣‌ هزار سال گذشته و چگونگی شکل‌گیری جوامع امروزی را بررسی می‌کند.

]]>