فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 21 Jan 21 17:13:42 +0330fa هیلاری همچنان حامی توافق اتمی با ایران http://www.faratab.com/news/1096/%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 20 Apr 16 14:40:02 +0430 هیلاری همچنان حامی توافق اتمی با ایران
اواخر ماه مارس ٢٠١٦؛ یعنی ابتدای سال ١٣٩٥ سیاست‌سازان در حزب دموکرات آمریکا نفس راحتی کشیدند. نتیجه نظرسنجی‌ها از این تاریخ به بعد عموما از پیشتازی هیلاری کلینتون بر دونالد ترامپ حکایت دارند.

]]>