فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 01:27:51 +0330fa اوباما از سفر به عربستان در پی چه اهدافی است؟ http://www.faratab.com/news/1095/%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 20 Apr 16 21:30:01 +0430 اوباما از سفر به عربستان در پی چه اهدافی است؟
باراک اوباما، در بخش اعظم دوران ریاست جمهوری خود، متحدان آمریکا را تشویق کرده است که مسئولیت بیشتری را در قبال دفاع از خود بپیذیرند.

]]>