فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 02:20:37 +0330fa فوبیای اسلامی: آمریکا گروگان تروریسم http://www.faratab.com/news/1085/%D9%81%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%3A-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85 Wed, 20 Apr 16 17:44:59 +0430 فوبیای اسلامی: آمریکا گروگان تروریسم
آمارها نشان می‌دهند از هر یک‌میلیون مسلمان امریکایی، یک نفر به‌خاطر نفرت آمریکایی‌های غیرمسلمان از باورهای او کشته‌ می‌شود. در حالی‌که از هر هفده‌میلیون امریکایی یک نفر به‌دست اسلامگرایان افراطی کشته شده است.

]]>