فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 17:59:46 +0330fa نرمش قهرمانانه ایران و قدرت هوشمندانه آمریکا http://www.faratab.com/news/1069/%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%B4-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Wed, 20 Apr 16 12:02:43 +0430 نرمش قهرمانانه ایران و قدرت هوشمندانه آمریکا
رویکرد جدید سیاست خارجی ایران را می‌توان در قالب سیاست تعامل و نگاهی مبتنی بر بازی برد برد در قالب نرمش قهرمانانه عنوان کرد.

]]>