فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 02:02:09 +0330fa ترامپ و دیگران محصول فساد نظام حزبی‌اند http://www.faratab.com/news/1019/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF Tue, 19 Apr 16 04:25:02 +0430 ترامپ و دیگران محصول فساد نظام حزبی‌اند
بسیاری از مسیحیان اِوانجلیکِ جمهوری‌خواه مایل‌اند گناهانِ گذشتۀ ترامپ و هرگونه درشتی و بی‌رحمی در رفتار کنونی‌ او را کاملاً نادیده بگیرند. آنان همچنین مایل‌اند گناهان احتمالیِ او را هم پیشاپیش ببخشند؛ مثل: ازهم‌پاشیدنِ خانواده‌های مهاجر یا برانگیختن تعارض

]]>