فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 11 Dec 18 13:12:08 +0330fa کتاب ساختار سیاسی و اجتماعی عربستان سعودی از سیدعلی حق‌شناس http://www.faratab.com/news/1012/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C--%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3 Tue, 19 Apr 16 15:39:55 +0430 کتاب ساختار سیاسی و اجتماعی عربستان سعودی  از سیدعلی حق‌شناس
مجموعه‌ای از مقالات سیدعلی حق‌شناس در کتابی با عنوان «ساختار سیاسی و اجتماعی عربستان سعودی و شش مقاله دیگر» منتشر شد.

]]>