فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 03:11:29 +0330fa گزارش یک ساله دیپلماسی سازنده دستگاه سیاست خارجی کشور http://www.faratab.com/news/1002/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Mon, 18 Apr 16 03:20:02 +0430 گزارش یک ساله دیپلماسی سازنده دستگاه سیاست خارجی کشور
سال 1394 با تحولات مثبت و سازنده در عرصه سیاست خارجی کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی در دو حوزه منطقه ای و بین المللی به پایان رسید. در این سال دستگاه دیپلماسی کشور تلاش داشت تا با رویکردی سازنده، روابط خود را با کشورهای همسایه و قدرت های بین المللی توسعه ده

]]>