فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 23 Jan 19 16:07:53 +0330fa دوحه زمین بازی نفتی تهران-ریاض http://www.faratab.com/news/968/%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6 Sat, 16 Apr 16 19:56:47 +0430 دوحه زمین بازی نفتی تهران-ریاض
اگر گزارش رویترز که به نقل از کارشناسان روس مستقر در قطر بیان شده است رنگ واقعیت به خود بگیر آنگاه می توان گفت که در زمانی که تلاشهای دستگاه سیاست خارجی در استامبول چندام موفق نبود قاطعیت نفتی های مستقر در خیابان طالقانی سعودی ها را وادار به تمکین نموده ا

]]>