فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 02:59:27 +0330fa رُمان تازه ای از آرش سنجابی با طرح جلدی از عباس کیارستمی http://www.faratab.com/news/920/%D8%B1%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%84%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C Wed, 13 Apr 16 18:06:20 +0430 رُمان تازه ای از آرش سنجابی با طرح جلدی از عباس کیارستمی
«چینه دان ترک خورده ى دُرناها» نام رمان تازه ی سنجابی است که پس از عبور از دشواری های بسیار،توسط انتشارات اختران منتشر شده است.

]]>