فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 06 Aug 20 17:39:40 +0430fa گفتگوی بین المللی کلید حل بحران سوریه http://www.faratab.com/news/87/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87 Sat, 23 Jan 16 17:00:46 +0330 گفتگوی بین المللی کلید حل بحران سوریه
شايد يک توزيع قدرت در ميان بخش هاي سوريه راه گشا باشد چيزي که در لبنان داريم و اين يك راه حل منطقي مي تواند باشد

]]>