فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 17 Dec 18 11:53:24 +0330fa رفتارکاوی ایران و عربستان در منطقه http://www.faratab.com/news/849/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87 Tue, 12 Apr 16 03:16:09 +0430 رفتارکاوی ایران و عربستان در منطقه
روابط ایران و عربستان به لحاظ تاریخی و به خصوص در چند سال اخیر، دستخوش تحولات زیادی بوده است. واکاوی چرایی این تحولات و اوج گیری کشمکش در روابط دو کشور، هدف مقاله پیش رو است.

]]>