فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 09:45:19 +0330fa عبادی و تکنوکراسی، هدف: خدمت یا مقابله با رقبا! http://www.faratab.com/news/844/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D9%87%D8%AF%D9%81%3A-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%21 Mon, 11 Apr 16 20:48:17 +0430 عبادی و تکنوکراسی، هدف: خدمت یا مقابله با رقبا!
در طول چند ماه گذشته حیدر عبادی تلاش¬هایی را برای اصلاحات در سیستم سیاسی و اداری این کشور را آغاز کرد و در نهایت بعد از چند هفته تظاهرات در بغداد و بخشی از شهرهای این کشور حکومت تکنوکرات خود را به پارلمان تقدیم کرد.

]]>