فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 24 Jan 21 21:36:37 +0330fa هجوم نفتکشها برای بارگیری نفت ایران http://www.faratab.com/news/802/-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85--%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 10 Apr 16 04:20:58 +0430  هجوم  نفتکشها برای بارگیری نفت ایران
پهلوگیری همزمان و تحویل بار به پنج فروند نفتکش در اسکله شرقی خارگ در پی آماده سازی زیرساخت های صادراتی نفت خام کشور از این پایانه در دو سال گذشته صورت گرفت.

]]>