فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 03:52:00 +0330fa آغاز ثبت‌نام بن کارت دانشجویی نمایشگاه کتاب از 20 فروردین http://www.faratab.com/news/743/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-20-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86 Mon, 04 Apr 16 14:30:02 +0430 آغاز ثبت‌نام بن کارت دانشجویی نمایشگاه کتاب از 20 فروردین
میزان دقیق تخصیص اعتبار به بن کارت دانشجویی بزودی اعلام می‌شود و دانشجویان از طریق سامانه ثبت‌نام می‌توانند ثبت‌نام کنند.

]]>