فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 01:49:33 +0330fa رکورد زنی مصرف بنزین در کشور http://www.faratab.com/news/726/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86--%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Sun, 03 Apr 16 10:30:12 +0430 رکورد زنی مصرف بنزین  در کشور
مصرف بنزین روز پنجشنبه (12 فروردین ماه) با بیش از 15 میلیون لیتر افزایش نسبت به روز چهارشنبه (١١ فروردین ماه) به 105 میلیون و 700 هزار لیتر رسید.

]]>