فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 18 Jan 21 17:28:08 +0330fa نقد و تاملي بر مجموعه داستان كوتاه لبخند گدا http://www.faratab.com/news/700/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%AF%D8%A7 Mon, 28 Mar 16 13:13:27 +0430 نقد و تاملي بر مجموعه داستان كوتاه لبخند گدا
مجموعه داستان"لبخند گدا" اثر داستان نويس كرد "حسن قزلجي"كه شامل چهارده داستان كوتاه است

]]>