فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 25 Jan 21 20:46:40 +0330fa موقعیت و استراتژی‌های داعش در بستر تحولات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی http://www.faratab.com/news/699/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C Mon, 28 Mar 16 12:28:21 +0430 موقعیت و استراتژی‌های داعش در بستر تحولات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی
عملیات تروریستی داعش در خاک کشورهای فرانسه، ترکیه و بلژیک نشانگر اوج رویکردهای تهاجمی این گروه است؛ زیرا هیچ‌گونه مرز بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد. در شرایط کنونی، می‌توان گفت موضع کشورهای منطقه‌ای و جامعه جهانی در برابر داعش به هم نزدیک شده است.

]]>