فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 16 Sep 21 23:59:56 +0430fa پیشنهاد روحانی برای تامین انرژی پاکستان http://www.faratab.com/news/686/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Fri, 25 Mar 16 12:56:29 +0430 پیشنهاد روحانی برای تامین انرژی پاکستان
حسن روحانی در آستانه سفر منطقه ای خود به پاکستان از آمادگی ایران برای تامین انرژی پاکستان خبر داد

]]>