فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 28 Jan 21 19:36:38 +0330fa چرا جامعه جهانی نسبت به بمباران شیمیایی سردشت سکوت کرد؟! http://www.faratab.com/news/628/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F%21 Fri, 18 Mar 16 00:46:24 +0330 چرا جامعه جهانی نسبت به بمباران شیمیایی سردشت سکوت کرد؟!
مصاحبه با مصطفی اسدزاده (مسئول سابق انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت)

]]>