فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 03:00:40 +0330fa حلبچه  و نهیلیسم ادبیات کردی http://www.faratab.com/news/600/%D8%AD%D9%84%D8%A8%DA%86%D9%87-%C2%A0%D9%88-%D9%86%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C Tue, 15 Mar 16 13:21:30 +0330 حلبچه  و نهیلیسم ادبیات کردی
حلبچه، انفال و ژنوساید، جنایت بارترین دیالوگی است که جلاد در گفتمان کردی اثبات خویشتن، به کار می گیرد. دیالوگی که به اشکال دیگر حتی اکنون اردوغان نیز مبتنی بر استراتژی تاریخ سیاسی ترکیه به کار می گیرد

]]>