فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 17 Jan 21 10:29:49 +0330fa کردهای عراق بدنبال بازگشایی دوباره پارلمان http://www.faratab.com/news/583/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86 Sun, 13 Mar 16 14:34:21 +0330 کردهای عراق بدنبال بازگشایی دوباره پارلمان
کمیته مشترک حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان در شهر اربیل مساله آغاز فعالیت مجدد پارلمان اقلیم کردستان را در دستور کار قرار دادند.

]]>