فراتاب- http://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 26 Jan 21 05:59:42 +0330fa دلایل کردهای سوریه برای نزدیکی به مسکو http://www.faratab.com/news/500/%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88 Mon, 07 Mar 16 05:53:29 +0330 دلایل کردهای سوریه برای نزدیکی به مسکو
موضع منفی آمریکا در قبال فدرالیسم در آینده سیاسی سوریه و ملاحظات منطقهای آمریکا در قبال ترکیه، زمینه‌های نزدیکی هر چه بیشتر کردها به مسکو و دور شدن آنان از واشنگتن را مهیا نموده است.

]]>